Hogere subsidiebedragen voor kinderopvang in 2014

Minister Vandeurzen legt de nieuwe subsidiebedragen vast voor de erkende kinderdagverblijven, de diensten voor onthaalouders, de initiatieven voor buitenschoolse opvang en de buitenschoolse opvang in aparte lokalen. Zij gelden vanaf 1 januari 2014. Voor de opvangvoorzieningen die door openbare besturen georganiseerd worden, zijn de meeste van de hogere bedragen enkel het gevolg van een indexering. Voor de private initiatieven gaat het om een combinatie van een indexering en de maatregelen voorzien in het vierde Vlaamse Intersectoraal Akkoord voor de social-/non-profitsectoren (VIA).

Crèches en peutertuinen

Het basisbedrag voor een subsidiabele plaats in een door een openbaar bestuur georganiseerd crèche bedraagt vanaf 1 januari 2014 6545,07 euro. Voor een plaats in een peutertuin ligt het basisbedrag vast op 4999,66 euro. Het aanvullend bedrag in een crèche stijgt naar 69,74 euro en in een peutertuin naar 55,28 euro.

Ook voor private kinderdagverblijven zijn er verhogingen te noteren. Het basisbedrag per subsidiabele plaats in een crèche gaat naar 7867,38 euro, het aanvullend bedrag naar 89,32 euro. Voor een plaats in een private peutertuin gaat het om vast bedrag van 5735,71 euro en een aanvullend bedrag van 67,96 euro.

Het forfaitair bedrag per voltijdse directiefunctie in kinderdagverblijven stijgt naar 71.218,02 (georganiseerd door openbaar bestuur) en naar 72.088,06 euro (georganiseerd door privaat bestuur).

Diensten voor onthaalouders

Voor een dienst voor onthaalouders die georganiseerd wordt door een openbaar bestuur stijgt het basisbedrag per erkende plaats naar 340,17 euro. Het aanvullend bedrag gaat naar 6,22 euro. Voor een dienst die door een vzw is georganiseerd stijgt het basisbedrag naar 410,75 euro en het aanvullend bedrag naar 7,86 euro.

Initiatieven voor buitenschoolse opvang

Het forfaitaire subsidiebedrag per erkende plaats in een initiatief voor buitenschoolse opvang (IBO) hangt af van hoeveel plaatsen er erkend zijn. Er zijn drie schijven. Bij elke schijf valt er een stijging te noteren.

In de IBO's die georganiseerd zijn door een openbaar bestuur bedraagt de subsidie per erkende plaats 2494,97 euro voor de eerste 21 plaatsen, 1657,15 euro vanaf de 22ste plaats en 1462,76 euro vanaf de 232ste plaats. Bij de private diensten voor onthaalouders gaat het - per erkende plaats - om 2533,49 euro voor de eerste 21 plaatsen, 1679,96 euro vanaf de 22ste plaats en 1482,94 euro vanaf de 232ste plaats.

Per FCUD-plaats (FCUD: Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten) krijgt het IBO ook een subsidie.

Voor de IBO's georganiseerd door een privaat bestuur gaat het vanaf 1 januari 2014 om

99,79 euro voor de eerste 21 FCUD-plaatsen;

59,76 euro vanaf de 22ste FCUD-plaats; en

53,65 euro vanaf de 232ste FCUD-plaats.

Voor de IBO's georganiseerd door openbare besturen gaat het respectievelijk om 20,85 euro, 10,42 euro en 6,95 euro per FCUD-plaats.

Buitenschoolse opvang in aparte lokalen

Het nieuwe subsidiebedrag voor buitenschoolse opvang in aparte lokalen (private besturen) ligt voor 2014 vast op 29.304,32 euro. Dat bedrag geldt per veertien plaatsen. Voor openbare besturen gaat het om 28.410,32 euro.

Geen indexering

De nieuwe bedragen worden in 2014 niet geïndexeerd.

Inwerkingtreding

Het MB van 25 april 2014 treedt in werking op 1 januari 2014.

Bron: Ministerieel besluit van 25 april 2014 tot wijziging van de subsidiebedragen voor kinderopvang ter uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor 2014, BS 16 september 2014

Zie ook:
Ministerieel besluit van 9 juli 2001 houdende de voorwaarden inzake subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang
Ministerieel besluit van 9 juli 2001 houdende de voorwaarden voor het organiseren van en de bepalingen over de toestemming voor en de subsidiëring van buitenschoolse opvang in aparte lokalen in kinderdagverblijven
Ministerieel besluit van 16 mei 2007 betreffende de bepaling van de forfaitaire subsidiebedragen voor het basisaanbod van kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders