Effectenvereffeningsstelsel Nationale Bank afgestemd op Europees 'Target2-Securities'-platform

Een KB van 19 september 2014 actualiseert de regels van het effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank van België (NBB). Dit om rekening te houden met de Europese ontwikkelingen inzake het opzetten van het technisch platform 'Target2-Securities' of 'TS2', dat één Europese markt zal creëren voor diensten van effecten.

Het nieuwe KB actualiseert vooral de regels van het effectenvereffeningsstelsel die gelden voor bedragen uitgedrukt in vreemde munten.

Extra categorie bemiddelaars

De categorieën van bemiddelaars, waarvan de rekeningen voor effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden zijn toegelaten tot het effectenvereffeningsstelsel van de NBB, wordt uitgebreid met alle deelnemers die een overeenkomst hebben gesloten om toe te treden tot het effectenvereffeningsstelsel van de NBB.
Deze uitbreiding heft elke beperking op m.b.t. de deelnemers die effectenrekeningen uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden mogen aanhouden, vergemakkelijkt het verhandelen van effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden, en verbetert bijgevolg de werking van het effectenvereffeningsstelsel.

Vreemde munten

Het KB van 19 september 2014 brengt in de definitie van het begrip 'vreemde munten' een verduidelijking aan om een onderscheid te kunnen maken tussen de valuta's die wel en niet deelnemen aan T2S.

De in het KB van 14 juni 1994 bedoelde vreemde munten zijn de valuta waarvoor de ECB dagelijks referentiewisselkoersen ten opzichte van de euro publiceert, en die niet deelnemen aan Target2-Securities.

Transacties met effecten die uitgedrukt zijn in een valuta die deelneemt aan Target2-Securities worden door het effectenvereffeningsstelsel van de NBB verwerkt volgens dezelfde regels als degene die van toepassing zijn op transacties met in euro uitgedrukte effecten.
Hierbij wordt onder 'Target2-Securities' verstaan: ?een door het Eurosysteem aan centrale effectenbewaarinstellingen geleverde dienst voor de gemeenschappelijke, neutrale en grensoverschrijdende afwikkeling van transacties met effecten op basis van een levering van effecten tegen betaling in centralebankgeld, die steunt op een gemeenschappelijk technisch platform dat geïntegreerd is met de real-time brutovereveningssystemen van centrale banken?.

Bankwerkdag

Het effectenvereffeningsstelsel van de NBB is verantwoordelijk voor de financiële dienst van de vreemde munten die deelnemen aan T2S.

Voor de vreemde munten die niet deelnemen aan T2S, beperkt het stelsel zich tot het meedelen aan de emittent (of de deelnemer) van de bedragen van de effecten die op de effectenrekeningen zijn ingeschreven. De wisselkoersen die de ECB publiceert, worden automatisch in de databases van het effectenvereffeningsstelsel van de NBB opgenomen. De termijn van twee werkdagen is dus niet langer nodig.
Vanaf 1 juli 2015 wordt de termijn van '2 werkdagen' afgeschaft voor transacties met effecten in valuta's die niet deelnemen aan Target2-Securities. De informatie zal worden meegedeeld op de bankwerkdag vóór de vervaldag. Er mogen dus geen overdrachten tussen deelnemers plaatsvinden op de bankwerkdag vóór een interestvervaldag of een datum van terugbetaling.

Roerende voorheffing

Als beheerder van het effectenvereffeningsstelsel moet de NBB de verschuldigde roerende voorheffing (RV) voor de inkomsten toegekend aan de houders van niet-vrijgestelde rekeningen (N-rekeningen) inhouden en doorstorten aan de Staat.
Het bedrag van de RV dat ten laste komt van de deelnemer wordt op de vervaldag van de inkomsten ingehouden door de NBB in euro. Is het bedrag van de inkomsten uitgedrukt in een vreemde munt, dan gebeurt de omzetting in euro op basis van de indicatieve koers van deze munt die bekendgemaakt is op de tweede bankwerkdag voor de vervaldag.

De wisselkoersen die de ECB publiceeert, worden tegenwoordig automatisch opgenomen in de databases van het effectenvereffeningsstelsel van de NBB. De termijn van twee werkdagen is dus niet meer nodig. De omzetting zal vanaf 1 juli 2015 gebeuren op basis van de indicatieve koers die bekendgemaakt is op de bankwerkdag voor de vervaldag van de inkomsten.

De definitie van 'bankwerkdag' wordt vanaf 1 juli 2015 ook afgestemd op de werkdagen van het effectenvereffeningsstelsel van de NBB. Dat stelsel zal op bepaalde dagen functioneren, ook wanneer alle bankactiviteiten in België zijn opgeschort.

Zodra het effectenvereffeningsstelsel van de NBB deel zal uitmaken van het T2S-systeem, zal het functioneren op de openingsdagen van het T2S-systeem. Alle verrichtingen in een munt van een land dat niet is toegetreden tot de euro, zullen dus door het effectenvereffeningsstelsel van de NBB vereffend worden voor zover de vereffeningsdag geen feestdag is voor dit land, ook al is de vereffeningsdag een feestdag in België.

In werking

Het KB van 19 september 2014 treedt in werking op 1 november 2014.

Dit met uitzondering van de artikel 2 en 3, die in werking treden op 1 juli 2015.

Bron: Koninklijk besluit van 19 september 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 1994 tot vaststelling van de regels van toepassing op het aanhouden op rekening van gedematerialiseerde effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden en van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten, BS 25 september 2014.

Zie ook:
- Koninklijk besluit van 14 juni 1994 tot vaststelling van de regels van toepassing op het aanhouden op rekening van gedematerialiseerde effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden, BS 17 juni 1994 - art. 1 en art. 2
- Koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten, BS 3 juni 1994 - art. 11