Beroepsregels Vlaamse advocatuur gebundeld in Codex

Op 1 januari 2015 wordt de 'Codex Deontologie voor Advocaten' van kracht. Die bundelt alle bestaande reglementen van de Orde voor Vlaamse Balies (OVB) in 10 overzichtelijke delen. Hoewel de meeste bepalingen ongewijzigd zijn overgenomen, introduceert de Orde toch ook enkele nieuwigheden. Voornamelijk met de bedoeling om de verschillen tussen de reglementen te verminderen en meer eenheid in de reglementering te creëren.

De Codex werd op 25 juni 2014 goedgekeurd door de algemene vergadering van de OVB. Ruim 3 maanden later, op 30 september, is de tekst in het Staatsblad verschenen. Hij ziet er als volgt uit:

Deel 1: essentiële plichten van de advocaat. Dit onderdeel gaat dieper in op de regels van het beroepsgeheim, onafhankelijkheid, partijdigheid en belangenconflicten.

Deel 2: toegang tot het beroep, stage en vorming.

Deel 3: uitoefening van het beroep van advocaat. De Orde verduidelijkt hier de beroepsregels van advocaten in relaties t.a.v. cliënten, advocaten, de overheid van de Orde en derden. Met daarbij onder meer aandacht voor witwaspreventie, juridische tweedelijnsbijstand, derdengelden, briefwisseling en contact met de media.

Deel 4: advocaat treedt op in een andere hoedanigheid. Met name een gerechtelijk mandaat en een optreden als syndicus.

Deel 5: organisatie van het kantoor. Wat zijn samenwerkingsverbanden tussen advocaten, eenpersoonsvennootschappen van advocaten en de vormen van samenwerking tussen advocaten en niet-advocaten en welke regels gelden er?

Deel 6: interne organisatie van de balie. Dit korte onderdeel geeft de algemene regels voor de vervanging van de stafhouder en de mogelijkheid voor een advocaat om op te treden tegen een advocaat die verbonden is aan dezelfde balie.

Deel 7: procedures zoals in tucht. Onder meer met betrekking tot de inschrijving op herinschrijving op het tableau, de lijst van advocaten die hun beroep uitoefenen onder de beroepstitel van een andere EU-lidstaat of op de lijst van stagiairs. Dit onderdeel behandelt ook de eedaflegging van getuigen.

Deel 8: geschillenregeling. Deontologische bevoegdheidsregels met betrekking tot geschillen tussen advocaten, leden van de balies aangesloten bij de Orde van Vlaamse Balies én toepassingsgebied van lokale reglementen van de Ordes van Advocaten.

Deel 9: toepassing van de Codex. Enige regel in dit onderdeel: ?in geval van twijfel of betwisting over de toepassing van een bepaling in deze Codex, raadpleegt de advocaat zijn stafhouder?.

Deel 10: gedragscode voor Europese advocaten. Plichten en verplichten t.a.v. cliënten, rechtelijke en andere instanties, beroepsgroepen en het publiek. Toepassingsgebied ratione personae: de Codex geldt voor advocaten in de zin van Richtlijn 77/249/EEG en richtlijn 98/5/EG en voor advocaten van de waarnemende leden van de CCBE. Toepassingsgebied ratione materiae: de regels uit het hoofdstuk zijn van toepassing op de grensoverschrijdende activiteiten van de advocaat (professionele contacten met advocaten uit andere lidstaten en de professionele activiteiten van de advocaat in een andere lidstaat) binnen de Eu en de EER.

De Codex vormt vanaf volgend jaar dé leidraad voor alle advocaten die zijn aangesloten bij de OVB. Momenteel bestaan er een 27-tal reglementen die gelden voor alle advocaten die zijn aangesloten bij de Orde. Daarnaast kunnen de raden van de Orde nog specifieke reglementen uitvaardigen voor hun balie. Onder meer volgende reglementen werden opgenomen in de Codex: het Reglement van de Belgische Nationale Orde van Advocaten van 10 januari 1992 met betrekking tot het beslag onder derden in handen van een advocaat en de OVB-reglementen m.b.t. de stage, de beroepsopleiding, de permanente vorming, het mandaat dat de advocaat niet rechtstreeks van zijn cliënt ontvangt, witwas, publiciteit, de regels van confraterniteit, de aanvaarding van gerechtelijke mandaten en de beroepsmatige samenwerking met niet-advocaten.

Om de tekst voor de stellen aan de Vlaamse advocatuur organiseert de Orde begin 2015 een reeks studienamiddagen.

Bron: Codex deontologie voor advocaten, BS 30 september 2014.