Ook sociaal inspecteurs houden toezicht op wet private veiligheid

De wet op de private veiligheid schrijft voor dat de leden van de politiediensten en de bij KB aangewezen ambtenaren en agenten toezicht houden op de toepassing van de wet en haar uitvoeringsbesluiten.

Een KB van 17 december 1990 geeft daartoe een machtiging aan de 'ambtenaren van de Bestuursdirectie van de Algemene Rijkspolitie die met dat doel door de minister van Binnenlandse Zaken worden aangewezen'. Maar die tekst wordt nu opgeheven.

Een nieuw KB van 11 september 2014 splitst het toezicht op. Ze verleent een machtiging om toezicht te houden op de wet van 10 april 1990 en haar uitvoeringsbesluiten aan:

de ambtenaren en de agenten van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie bij de FOD Binnenlandse Zaken, die met dat doel door de minister van Binnenlandse Zaken worden aangewezen;

de sociaal inspecteurs van:de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD WASO;de Algemene Directie Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid;de Algemene Directie Inspectie van de RSZ.

De sociaal inspecteurs oefenen dat toezicht uit bij de uitoefening van hun opdrachten en 'overeenkomstig de bepalingen van het Sociaal Strafwetboek'.

Zoals bekend heeft de wet op de private veiligheid een ruim toepassingsgebied dat onder andere bewakingsondernemingen, interne bewakingsdiensten, beveiligingsondernemingen en ondernemingen voor veiligheidsadvies omvat.
Er gelden bijzondere bepalingen voor de veiligheidsdiensten binnen een openbare vervoersmaatschappij én voor maritieme veiligheidsondernemingen. Schepen kunnen immers privébewakers inzetten om zich te beschermen tegen piraten. Het gaat om een tijdelijke maatregel. Ook die ondernemingen vallen onder het toezicht op wet op de private veiligheid.

Het KB van 11 september 2014 treedt in werking op 10 oktober 2014. Dat is 10 dagen na publicatie in het Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 11 september 2014 betreffende de aanwijzing van de ambtenaren en agenten gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, en van de besluiten tot uitvoering van die wet, BS 30 september 2014

Bron: Zie ook: Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, BS 29 mei 1990 (artikel 16, eerste lid van de wet op de private veiligheid)