Certificatie vereist voor sommige bijdragen Fonds voor arbeidsongevallen

Een uitvoeringsbesluit bij de arbeidsongevallenwet omschrijft hoe bepaalde bijdragen berekend en geïnd worden. Het gaat om inkomsten voor het Fonds voor arbeidsongevallen.

Dit is onder andere het geval voor de bijdrage op het bedrag van de door de verzekeringsonderneming geïnde premies, voor de personen tot wie de toepassing van de arbeidsongevallenwet werd uitgebreid. Denk bijvoorbeeld aan sportbeoefenaars.

Die bijdrage is gelijk aan 20 procent van het bedrag van de premies. Ze is verschuldigd op de premies die zijn uitgegeven in de loop van het dienstjaar, verminderd met de annuleringen en de ristorno's. De verzekeringsonderneming stort een voorschot op de bijdrage en dient bij het Fonds voor arbeidsongevallen een aangifte in, met onder andere het bedrag van de geïnde premies en de ristorno's.

Een wijzigings-KB van 13 van juli 2014 voegt daar nu een bijkomende formaliteit aan toe:

De verzekeringsondernemingen moeten die aangifte voortaan voor certificatie voorleggen aan een revisor die erkend is door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Dit ?met het oog op het verschaffen van een redelijke zekerheid (Reasonable Assurance)?.

De verzekeringsondernemingen moeten die certificatie overmaken aan het Fonds voor arbeidsongevallen binnen de 3 maanden na het overmaken van de aangifte.

Dezelfde certificatie wordt ingevoerd voor de bijdrage op bepaalde reservefondsen die verzekeringsondernemingen betalen en voor de bijdrage ten laste van de instellingen - andere dan verzekeringsondernemingen - die tot de rentedienst gemachtigd waren op het moment dat de wet van 10 augustus 2001 in werking getreden is. Die wet zorgde voor een aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen over de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering.

Het wijzigings-KB van 13 juli 2014 treedt in werking op 1 november 2014. De nieuwe regeling is van toepassing op de aangiften die overgemaakt worden na die datum.

Bron: Koninklijk besluit van 13 juli 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1976 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 59quater van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, BS 30 september 2014

Zie ook:
Koninklijk besluit van 30 december 1976 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 59quater van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, BS 15 januari 1977 (KB op de arbeidsongevallen)