Fiscus sleutelt aan uitvoeringsregels voor belastingvermindering energiezuinige woningen

Een KB van 30 september 2014 wijzigt vanaf het aanslagjaar 2013 de uitvoeringsregels voor de belastingvermindering voor energiezuinige woningen die in het KB/WIB 1992 staan.

Artikel 145(24), § 2, WIB 1992, dat gedurende 10 belastbare tijdperken een belastingvermindering voor lage energie, passief- en nulenergiewoningen verleende, werd opgeheven vanaf aanslagjaar 2013.

Het KB van 30 september 2014 heft nu ook artikel 63(11bis) van het KB/WIB 1992, dat artikel 145(24), § 2 van het WIB 1992 uitvoerde, volledig op vanaf aanslagjaar 2013.

De belastingvermindering wordt evenwel verder verleend voor woningen die uiterlijk op 31 december 2011 waren gecertificeerd en voor woningen die na die datum werden gecertificeerd, maar waarvoor de belastingplichtigen zich al vóór 1 januari 2012 contractueel hadden verbonden tot het verwerven of bouwen van een dergelijke woning of tot het verbouwen van een woning tot een dergelijke woning (art. 535, WIB 1992 zoals ingevoegd bij de wet van 28 december 2011 en vervangen bij de wet van 21 december 2013).

Daarom verplaatst het KB van 30 september 2014 de inhoud van het opgeheven artikel 63(11bis) KB/WIB 1992 nu vanaf het aanslagjaar 2013 naar een nieuw artikel 258 in het KB/WIB 1992, dat wordt ingevoegd onder de nieuwe ?Afdeling VI. Belastingvermindering voor energiezuinige woningen (WIB 1992, art. 535)? van ?Hoofdstuk V. Overgangsbepalingen?.

De modellen van het certificaat waarnaar wordt verwezen in het nieuwe artikel 258, § 1, derde lid van het KB/WIB 1992 zijn degene die in het Belgisch Staatsblad van 22 september 2010 werden gepubliceerd (KB van 10 september 2010).

Paragraaf 3, vierde lid van artikel 258 KB/WIB 1992 zegt dat het aantal kWh opgewekte hernieuwbare energie wordt berekend aan de hand van de berekeningsmodaliteiten ? die zijn opgenomen in de door de richtlijn CE/2006/32 voorziene EPB-methode die op de woning van toepassing is.

Het verslag aan de Koning bij het KB van 30 september 2014 verduidelijkt dat hiermee bedoeld worden bv. berekeningen volgens de normen:

CEN 15316-4.2 (Heating systems in buildings ? method for calculation of system energy requirements and system efficiencies/part 2.2 Space heating generation system/part 2.2.2 Heat pump systems), en

CEN 15316-4.3 (Heating systems in buildings ? method for calculation of system energy requirements and system efficiencies/part 2.2 Space heating generation system/part 2.2.3 Thermal solar systems).

In werking

Deze wijzigingen van het KB/WIB 1992 treden in werking vanaf het aanslagjaar 2013.

Bron: Koninklijk besluit van 30 september 2014 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven in een woning en voor energiezuinige woningen en ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting en de wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners, BS 9 oktober 2014 - art. 7, art. 17 en art. 19

Zie ook:
Koninklijk besluit van 10 september 2010 tot wijziging van het KB/WIB 1992 op het stuk van de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven in een woning, BS 22 september 2010.