Uitvoeringsregels voor vaststellen aandeel belastingplichtige in gemeenschappelijke aanslag gewijzigd

Het KB/WIB 1992 bevat uitvoeringsregels voor het vaststellen van het aandeel van elke echtgenoot in een gemeenschappelijke aanslag (art. 144/1 tot art. 144/7). Zo omschrijft artikel 144/2, 1° hoe het aandeel van een echtgenoot in de ingekohierde aanslag, nl. de personenbelasting die betrekking heeft op het inkomen van die echtgenoot, wordt bepaald.

Een KB van 30 september 2014 stemt deze omschrijving nu af op de wijzigingen die vanaf het aanslagjaar 2015 worden doorgevoerd in de berekening van de personenbelasting.

In de nieuwe tekst van artikel 144/2, 1° van het KB/WIB 1992 wordt er vanaf het aanslagjaar 2015 verwezen naar:

de ?totale belasting (de som van de federale en de gewestelijke personenbelasting);

de ?federale? belastingvermeerderingen zoals vermeld in volgende artikels van het WIB 1992: artikel 145(7), § 2 (terugname belastingvermindering werkgeversaandelen); artikel 145(32), § 2 (terugname belastingvermindering ontwikkelingsfondsen), en artikel 157 tot 168 (vermeerdering wegens geen of onvoldoende voorafbetaling);

de bonificatie voor voorafbetaling als federaal verrekenbaar bestanddeel (element van de berekening dat tot nu toe niet werd vermeld);

het belastingkrediet zoals vermeld in artikel 289ter/1, WIB 1992 (belastingkrediet voor lage lonen; element van de berekening dat tot nu toe niet werd vermeld).

Bovendien wordt:

de verwijzing naar het opgeheven artikel 156bis van het WIB 1992 (in een belastingkrediet omgezette belastingverminderingen) vervangen door een verwijzing naar artikel 145(24), § 1, vijfde lid, WIB 1992 (voor de federale belastingkredieten) en naar de gewestelijke belastingkredieten in het algemeen;

de verwijzing naar de belastingverminderingen bedoeld in de bijzondere financieringswet opgeheven. Dit omdat de gewestelijke belastingverminderingen die vanaf aanslagjaar 2015 worden verleend al vervat zijn in het bedrag van de totale belasting.

In werking

Deze wijzigingen van het KB/WIB 1992 treden in werking vanaf het aanslagjaar 2015.

Bron: Koninklijk besluit van 30 september 2014 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven in een woning en voor energiezuinige woningen en ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting en de wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners, BS 9 oktober 2014 - art. 12 en art. 19.