Fiscus past uitvoeringsregels aan voor belastingvermindering voor interest hypothecaire lening

Vanaf het aanslagjaar 2015 wordt de aftrek voor interesten van hypothecaire leningen (bijkomende interestaftrek) omgezet in een belastingvermindering. Deze belastingvermindering wordt verleend als federale belastingvermindering wanneer de uitgaven betrekking hebben op een woning die op het tijdstip van de betaling niet de eigen woning is van de belastingplichtige bij toepassing van artikel 526, § 1 van het WIB 1992.

Een KB van 30 september 2014 past de uitvoeringsregels aan die hierover in het KB/WIB 1992 staan.
Zo zal het opschrift van Afdeling III. van het ?Hoofdstuk V. Overgangsbepalingen? in het KB/WIB 1992 vanaf het aanslagjaar 2015 als volgt luiden:
?Afdeling III. Belastingvermindering voor interest van hypothecaire leningen aangegaan voor het vernieuwen van een woning - (Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 526, § 1, tweede lid, voor zover het bestond alvorens te zijn vervangen bij de wet van 27 december 2004, van toepassing maakt op bepaalde leningen)?.

In dit opschrift werden dus de woorden ?aftrek van interest? vervangen door ?belastingvermindering voor interest?, en werd de verwijzing naar ?artikel 526, § 2, tweede lid, WIB 1992? vervangen door een verwijzing naar ?artikel 526, § 1, tweede lid, WIB 1992?.
Deze wijziging wordt vanaf het aj. 2015 ook doorgevoerd in artikel 254 van het KB/WIB 1992 (dat deel uitmaakt van Afdeling III.)

In werking

Deze wijzigingen van het KB/WIB 1992 treden in werking vanaf het aanslagjaar 2015.

Bron: Koninklijk besluit van 30 september 2014 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven in een woning en voor energiezuinige woningen en ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting en de wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners, BS 9 oktober 2014 - art. 14 en art. 15 en art. 19.