FOD Justitie neemt meer taken over van justitieminister

De minister van Justitie heeft al heel wat van zijn opdrachten toevertrouwd aan ambtenaren van de FOD Justitie. En daar komen er nu nog een tweetal bij. De directeur-generaal van het DG Rechterlijke Organisatie kan een bemiddelaar aanstellen in het kader van de evaluatiecyclus van het gerechtspersoneel. En de diensthoofden van de personeelsdiensten van datzelfde DG kunnen het slachtoffer van een arbeidsongeval genezen verklaren zonder blijvende arbeidsongeschiktheid

Bevoegdheidsoverdracht

De minister van Justitie wil met de bevoegdheidsoverdrachten naar de hogere ambtenaren van de FOD Justitie de goede werking en de goede dienstverlening van Justitie garanderen. De overdrachten gebeuren naar de voorzitter van de FOD Justitie, naar de adviseur-generaal van de directie personeel en organisatie bij het DG Rechterlijke Organisatie (DG RO) en naar de directeur-generaal en de diensthoofden van de personeelsdiensten van datzelfde DG.

De minister breidt de bevoegdheidsoverdrachten naar die laatste twee nu verder uit.

Directeur-generaal DG RO

Het is voortaan de directeur-generaal van het DG RO - en niet de minister van Justitie - die de bemiddelaar aanstelt in het kader van de evaluatiecyclus van het gerechtspersoneel.

De bemiddelaar kan een rol spelen bij het functiegesprek en het planningsgesprek.

Bij een functiegesprek stellen de evaluator en het personeelslid een functiebeschrijving op. Als ze er niet uitraken kan de directeur-generaal een bemiddelaar aanstellen.

Ook tijdens het planningsgesprek kan de bemiddelaar in beeld komen. Bij een dergelijk gesprek stellen evaluator en personeelslid de kwalitatieve en kwantitatieve prestatiedoelstellingen vast. Eventueel ook persoonlijke ontwikkelingsdoelstellingen. Geraken ze het niet eens, dan duidt de directeur-generaal ook hier een bemiddelaar aan.

De bemiddelaar is een personeelslid van niveau A. Hij kan enkel deelnemen aan de bemiddeling als hij op geen enkele manier betrokken is bij de toekenning van de vermeldingen (voldoet aan de verwachtingen, te verbeteren, onvoldoende, uitzonderlijk).

Mislukt de bemiddeling dan legt de magistraat-korpschef zelf de functiebeschrijving of de prestatie- en ontwikkelingsdoelstellingen vast. Met een gemotiveerde beslissing.

Diensthoofden personeelsdiensten

Ook de dienshoofden van de personeelsdiensten van het DG RO krijgen er een opdracht van de minister bij.

Bij een arbeidsongeval of een ongeval op weg naar en van het werk moeten de leden en het personeel van de rechterlijke orde zich aanbieden bij Medex (Bestuur medische expertise). Medex gaat het causaliteitsverband na tussen het arbeidsongeval en de letsels en stelt het causaliteitsverband vast tussen arbeidsongeval en de periodes van arbeidsongeschiktheid. Het stelt ook de consolidatiedatum, het percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid en het percentage van hulp van derden vast.

Als het slachtoffer zich niet bij Medex aanbiedt en daar geen geldige reden voor heeft, worden daar - na twee aangetekende ingebrekestellingen - gevolgen aan verbonden. Het diensthoofd van de personeelsdienst ? en niet de minister ? verklaart in dat geval het slachtoffer genezen zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

Inwerkingtreding

Het MB van 29 september 2014 treedt in werking op 1 oktober 2014.

Bron: Ministerieel besluit van 29 september 2014 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2012 houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken, BS 16 oktober 2014

Zie ook:
Koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, art. 8bis
Koninklijk besluit van 27 mei 2014 betreffende de evaluatie van de personeelsleden van de Rechterlijke Orde, art. 4