Brussel legt regels vast voor gebruik elektronische handtekening in fiscale dossiers

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voerde via zijn ordonnantie van 21 december 2012 een eenvormige fiscale procedure in voor de aangifte, vestiging en inning van zijn gewestbelastingen. De nieuwe procedureregels zorgen er onder meer voor dat het 'Bestuur van de Gewestelijke Fiscaliteit' en de belastingplichtigen met elkaar kunnen communiceren via mail en internet. De meeste bepalingen van deze nieuwe fiscale procedure traden in werking op 1 januari 2013 of bij de start van het belastingjaar 2013.

Volgens deze nieuwe procedure mag het dossierbeheer van de Brusselse fiscale administratie volledig elektronisch gebeuren. De fiscus mag hierbij ingescande versies van documenten en van elektronische duplicaten gebruiken.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft nu regels vastgelegd voor het elektronisch beheer van de belastingdossiers en de elektronische handtekening.

Elektronische handtekening

Sinds 1 augustus 2014 mag de fiscale administratie individuele documenten (of meerdere documenten samen) elektronisch ondertekenen met behulp van de e-ID op de identiteitskaart van de persoon die het document (of de documenten) ondertekent.
In dit geval zal gewerkt worden met attesten die aangeven welke documenten werden ondertekend.

Sinds dan mag de fiscale administratie ook aan de belastingplichtigen de mogelijkheid bieden om individuele documenten te ondertekenen met een elektronische handtekening. Deze handtekening gebeurt met behulp van de e-ID van de betrokken belastingplichtige.

De procedures voor deze elektronische handtekeningen zullen ingebouwd worden in de informatica-applicatie 'SAP', in de informatica-applicatie 'Documentum' en de informatica-applicaties die aan deze twee applicaties zijn vastgekoppeld, zoals deze applicaties werden geïmplementeerd bij de fiscale administratie.

De elektronische handtekening hoeft niet gekwalificeerd te zijn om geldig te zijn in het kader van het functioneren van de fiscale administratie.

Elektronisch beheer belastingdossiers

Ook het elektronisch beheer van de belastingdossiers kan sinds 1 augustus 2014 gebeuren via de informatica-applicatie 'SAP', de informatica-applicatie 'Documentum' en via de informatica-applicaties die zijn vastgekoppeld aan deze applicaties, zoals deze werden geïmplementeerd bij de fiscale administratie.

Niet voor álle gewestbelastingen

Ter herinnering: de nieuwe fiscale procedure is sinds 2013 van toepassing op alle belastingen die opgelegd worden in uitvoering van de 'ordonnantie van 23 juli 1992 betreffende de gewestbelasting ten laste van bezetters van bebouwde eigendommen en houders van zakelijk recht op sommige onroerende goederen' én van de 'ordonnantie van 22 december 1994 betreffende de overname van de provinciale fiscaliteit'.

Dat zijn:

de belasting ten laste van de gezinshoofden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

de belasting op de niet-residentiële oppervlakten;

de belasting op de aanplakborden;

de belasting op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen;

de belasting op de bankinstellingen;

de belasting op de stapelplaatsen van schroot;

de belasting op de verdeelapparaten van vloeibare of gasvormige motorbrandstoffen;

de belasting op de agentschappen voor weddenschappen op paardenwedrennen; en

de belasting op de taxidiensten of voertuigen met chauffeur (alleen de regels inzake inning en invordering, zonder de 50%-verhoging na een eerste herinnering bij niet-betaling).

De nieuwe procedureregels gelden niet voor andere geregionaliseerde belastingen, zoals de registratie- of successierechten

In werking

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 juli 2014 heeft uitwerking met ingang van 1 augustus 2014.

Het wijzigt het 'besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 februari 2013 tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde in de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omschreven handelingen'.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 juli 2014 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 februari 2013 tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde in de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omschreven handelingen, BS 16 oktober 2014

Zie ook:
- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 februari 2013 tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde in de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk gewest omschreven handelingen, BS 18 maart 2013 - art. 2 en art. 3.
- Ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 8 februari 2013 - art. 29 en art. 30
- Ordonnantie van 22 december 1994 betreffende de overname van de provinciale fiscaliteit', BS 11 februari 1995.
- Ordonnantie van 23 juli 1992 betreffende de gewestbelasting ten laste van bezetters van bebouwde eigendommen en houders van zakelijk recht op sommige onroerende goederen, BS 1 augustus 1992.