Diplomavereisten kandidaat-accountants en kandidaat-belastingconsulenten herzien

Wie de officiële titel van accountant en/of belastingconsulent wil verkrijgen, moet eerst een 3 jaar durende stage bij het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) met succes doorlopen. Kandidaat-stagiairs moeten onder meer over het juiste diploma beschikken om in aanmerking te komen voor het toelatingsexamen tot de stage van accountant en/of belastingconsulent. Een KB van 10 oktober 2014 herziet de diplomavereisten voor de kandidaat-accountants en de kandidaat-belastingconsulenten en somt de diploma's op die vanaf 1 juli 2015 in aanmerking komen.

Lijst van erkende onderwijsinstellingen

Eén van de huidige criteria voor de toelating tot de stage van accountant en/of belastingconsulent, baseert zich op een lijst van erkende onderwijsinstellingen (art. 2, 3°, KB van 22 november 1990). Deze lijst geldt telkens voor een bepaalde duur en werd al verschillende keren verlengd. De laatste verlenging loopt tot 30 juni 2015.

Omdat de lijst van erkende onderwijsinstellingen vanaf 1 juli 2015 niet meer geldig zal zijn en om het toelatingssysteem voor de stage van accountant en/of belastingconsulent structureel en duurzaam te hervormen, bepaalt het KB van 10 oktober 2014 dat de diploma's vanaf 1 juli 2015 erkend moeten zijn door de Franse, Vlaamse en Duitstalige Gemeenschap.
Er werd niet alleen rekening gehouden met alle specifieke diplomavereisten van de drie gemeenschappen, maar ook met de evoluties op Europees niveau in het kader van de Bologna-akkoorden (European Credits Transfer System (ECTS)) en met de omzetting hiervan in Belgisch recht.

Het KB van 10 oktober 2014 en de aanpassingen als gevolg van de Bologna-akkoorden hebben geen invloed op de erkenning van de diploma's die uitgereikt werden vóór 1 juli 2015. Deze diploma's geven dus verder toegang tot het toelatingsexamen tot de stage. Het is niet nodig om een equivalentie uur/ECTS te voorzien.

Diploma's vanaf 1 juli 2015

Vanaf 1 juli 2015 komen volgende diploma's in aanmerking voor het behalen van de officiële titel van accountant en/of belastingconsulent:

1) De volgende Belgische diploma's erkend door de Franse Gemeenschap:a) een masterdiploma;b) een diploma van ?Bachelor in de boekhouding?;

2) De volgende Belgische diploma's erkend door de Vlaamse Gemeenschap:a) een masterdiploma; b) een bachelordiploma in bedrijfsmanagement afstudeerrichting ?accountancy-fiscaliteit?; c) een diploma van gegradueerde van het hoger beroepsonderwijs, studiegebied ?handelswetenschappen en bedrijfskunde?, opleidingen ?Boekhouden? of ?Fiscale Wetenschappen?;

3) De volgende Belgische diploma's erkend door de Duitstalige Gemeenschap: a) een diploma bachelor in de financiële en bestuurswetenschappen afdeling ?boekhouding?;

4) Een ander Belgisch bachelordiploma van economisch of juridisch type aangevuld met, in voorkomend geval, een aanvullende opleiding voorzien van een diploma waarbij:a) voor het toelatingsexamen tot de stage van accountant, het programma van de opleiding(en) in totaal minstens 45 ECTS bevat voor de boekhoudkundige, fiscale of andere materies opgenomen in het toegangsexamen tot de stage van accountant; de andere (niet- boekhoudkundige en fiscale) materies worden opgenomen voor de berekening van de vereiste 45 ECTS, met een maximum van 3 ECTS per materie; b) voor het toelatingsexamen tot de stage van belastingconsulent, het programma van de opleiding(en) in totaal minstens 35 ECTS bevat voor de boekhoudkundige, fiscale of andere materies opgenomen in het toegangsexamen tot de stage van belastingconsulent; de andere (niet-boekhoudkundige en fiscale) materies, worden opgenomen voor de berekening van de vereiste 35 ECTS, met een maximum van 3 ECTS per materie; c) de opleiding of de opleidingen die in rekening worden gebracht voor de berekening van de ECTS bedoeld in a) en b) zijn erkend door de Franse, Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap;

5) De Belgische diploma's die toegang tot het toelatingsexamen tot de stage van accountant of belastingconsulent gaven en die uitgereikt werden vóór 1 juli 2015;

6) In het buitenland uitgereikte diploma's mits de erkenning vooraf van hun gelijkwaardigheid door de Franse, Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap aan de diploma's bedoeld onder de punten 1) tot 5) en die, in voorkomend geval, de voorwaarden bedoeld in punt 4) naleven.

Diploma's vóór 1 juli 2015

De diploma's die aan het einde van een onderwijscyclus uitgereikt worden, waarvoor een student zich vóór 1 juli 2015 had ingeschreven, en die op de dag van de inschrijving toegang gaven tot het toelatingsexamen tot de stage van accountant en/of belastingconsulent, worden gelijkgesteld met de diploma's opgesomd in het KB van 10 oktober 2014 (art. 19, eerste lid, 3°, wet van 22 april 1999, zoals gewijzigd door art. 2, KB 10 oktober 2014).

Overgangsregeling

Het KB van 10 oktober 2014 voorziet ook in een overgangsperiode vanaf 1 juli 2015 tot en met het academiejaar 2016-2017 voor de instellingen erkend door het KB van 22 november 1990, die diploma's uitreiken die nog niet erkend zijn door de Franse, Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap. Zo kunnen deze instellingen de tijd om de nodige procedures in te stellen voor de erkenning van hun diploma's bij de 3 gemeenschappen.

In werking

Het 'KB van 10 oktober 2014 over de diploma's van de kandidaat-accountants en de kandidaat-belastingconsulenten' treedt in werking op 1 juli 2015.
Het vervangt vanaf dan het 'KB van 22 november 1990 over de diploma's van de kandidaat-accountants en de kandidaat-belastingconsulenten'.

Ook artikel 17 van de 'wet van 15 januari 2014 houdende diverse bepalingen inzake KMO's' treedt op 1 juli 2015 in werking.
Dat artikel legt de juridische basis voor het KB van 10 oktober 2014, in de 'wet van 22 april 1999 over de boekhoudkundige en fiscale beroepen'.

Bron: Koninklijk besluit van 10 oktober 2014 betreffende de diploma's van de kandidaat-accountants en de kandidaat-belastingconsulenten en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 17 van de wet van 15 januari 2014 houdende diverse bepalingen inzake KMO's, BS 20 november 2014.

Zie ook:
- Wet van 15 januari 2014 houdende diverse bepalingen inzake K.M.O.'s, BS 3 februari 2014 - art. 17 en art. 18
- Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, BS 11 mei 1999 - art. 19, eerste lid, 3°
- KB van 22 november 1990 betreffende de diploma's van de kandidaat-accountants en de kandidaat-belastingconsulenten, BS 29 november 1990.