FOD Justitie zoekt nu ook voogd voor kwetsbare niet-begeleide Europese minderjarigen

De Voogdijdienst van de FOD Justitie neemt voortaan ook ?niet-begeleide minderjarige vreemdelingen uit Europa? onder zijn hoede. Althans wanneer die zich ?in een kwetsbare situatie bevinden? of een tijdelijke verblijfsaanvraag hebben ingediend omwille van mensenhandel en/of mensensmokkel.

De wetgever zorgt hiermee dat ze dezelfde bescherming krijgen als niet-Europese minderjarigen die zonder begeleiding ons land binnenkomen. De dienst Voogdij zal dus ook voor deze kinderen een voogd aanduiden die hem of haar helpt bij het zoeken van een advocaat, het indienen van een asielaanvraag, het vinden van een geschikte school en andere praktische en juridische hulp.

Hiervoor zal de dienst in eerste instantie de kwetsbare toestand van het kind beoordelen. Op basis van het Internationaal Kinderrechtenverdrag en rekening houdend met de illegale verblijfstoestand, de onstabiele sociale toestand, eventuele zwangerschap, de gebrekkigheid, de gebrekkige lichamelijke of geestelijke toestand, de toestand van slachtoffer van mensenhandel of mensensmokkel, of de bedeltoestand van de minderjarige. De wetgever drukt erop dat niet-begeleide Europese minderjarigen die mogelijk het slachtoffer zijn van mensenhandel dus ook als kwetsbaar worden beschouwd.

De beschermingsregeling is van toepassing op onderdanen van de EER of Zwitserland die jonger zijn dan 18 jaar en zonder begeleiding van iemand met het ouderlijk gezag of van een voogd ons land binnenkomen. Ze is echter niet van toepassing op minderjarigen die zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters en die in het bezit zijn van een gelegaliseerd attest van hun ouders op basis waarvan hen toestemming wordt gegeven om alleen te reizen en te verblijven in België.

De beschermingsmaatregelen die de Voogdijdienst neemt, kunnen op heel wat momenten worden stopgezet. Bijvoorbeeld bij de ten laste neming door een dienst voor hulpverlening aan de jeugd of door de ouders van de minderjarige, door de toekenning van een verblijfsdocument of de vrijwillige terugkeer van de minderjarige.

De wet van 12 mei 2014 treedt in werking op 1 december 2014, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Wet van 12 mei 2014 tot wijziging van titel XIII, hoofdstuk VI, van de programmawet (I) van 24 december 2002 wat de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft, BS 21 november 2014.

Zie ook
Wetsvoorstel (ingediend door de dames Carina Van Cauter, Laurence Meire en Karin Temmerman en de heer Christian Brotcorne) houdende wijzigingen in Titel XIII, Hoofdstuk VI, van de programmawet (I) van 24 december 2002 wat de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft, Parl. St. Kamer 2014, nr. 3469/001.
Programmawet (I) van 24 december 2002, BS 31 december 2002. (art.479 e.v.)