Besluit over oprichting 'Centrum voor Cybersecurity België' gepubliceerd

België heeft een 'Centrum voor Cybersecurity'. Of toch al op papier. Het oprichtingsbesluit is op 21 november in het Staatsblad verschenen. Rest nog de concrete samenstelling en definitieve opstart.

Vanaf dat moment zal het centrum toezien op de internetveiligheid in ons land en de gebruikers sensibiliseren. Het centrum staat in voor:

het opvolgen en coördineren van en toezien op de uitvoering van het Belgisch beleid ter zake;

vanuit een geïntegreerde en gecentraliseerde aanpak de verschillende projecten op het vlak van cyberveiligheid beheren;

de coördinatie verzekeren tussen de betrokken diensten en overheden, en de publieke overheden en de private of wetenschappelijke sector;

formuleren van voorstellen tot aanpassing van het regelgevend kader op het vlak van cyberveiligheid;

in samenwerking met het Coördinatie- en Crisiscentrum van de regering, het crisisbeheer bij cyberincidenten verzekeren;

het opstellen, verspreiden en toezien op de uitvoering van standaarden, richtlijnen en veiligheidsnormen voor de verschillende informatiesystemen van de administraties en publieke instellingen;

het coördineren van de Belgische vertegenwoordiging in internationale fora voor cyberveiligheid, van de opvolging van internationale verplichtingen en van voorstellen van het nationale standpunt op dit vlak;

het coördineren van de evaluatie en certificatie van de veiligheid van informatie- en communicatiesystemen;

het informeren en sensibiliseren van gebruikers van informatie- en communicatiesystemen.

Het Centrum voor Cybersecurity België of CBB zoals het centrum volmondig klinkt, neemt daarbij ook het beheer van de dienst Computer Emergency Response Team (CERT) voor het opsporen, observeren en analyseren van online veiligheidsproblemen over van de FOD Informatie en Communicatietechnologie.

Het CBB zal uit een tiental mensen bestaan, geleid door een directeur en een adjunct-directeur, van verschillende taalgroep, die voor een mandaat van vijf jaar worden benoemd. Die termijn kan maximaal tweemaal worden verlengd. De Eerste minister zal voor beide functies nog de functiebeschrijving en het competentieprofiel vastleggen. Geïnteresseerde kandidaten kunnen de criteria waaraan ze moeten voldoen alvast lezen in het oprichtingsbesluit. Het besluit geeft ook meer info over hun vergoeding.

Bron: Koninklijk besluit van 10 oktober 2014 tot oprichting van het Centrum voor Cybersecurity België, BS 21 november 2014.

Zie ook
Persbericht van de federale ministerraad van 25 april 2014, Oprichting van het Centrum voor cybersecurity België - tweede lezing.