Cao tijdskrediet voor federale gezondheidsdiensten algemeen verbindend verklaard

De cao van 2 oktober 2013 die voor het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen instelt, is algemeen verbindend verklaard. De regeling op basis van de CAO nr. 103 geldt voor de werkgevers en werknemers die onder dit paritair comité vallen.

'Werknemers' zijn mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel, met uitzondering van de artsen. Ze hebben tot een maximale duur van 36 maanden recht op voltijds tijdskrediet, halftijdse loopbaanvermindering met motief. Er zijn 4 motieven:

de zorg voor een kind tot 8 jaar;

het verlenen van palliatieve verzorging;

het verlenen van bijstand of verzorging aan een zwaar ziek gezins- of familielid;

het volgen van een opleiding.

Voltijdse werknemers hebben vanaf 50 jaar het recht om zonder maximumduur hun arbeidsprestaties te verminderen met 1/5e loopbaanvermindering, op voorwaarde dat zij voorafgaand een beroepsloopbaan van tenminste 28 jaar hebben doorlopen. Ze kunnen dus kiezen voor een zogenaamde 'landingsbaan'.

Men verwijst naar de CAO nr. 103 en het KB van 12 december 2001 op het stelsel van tijdskrediet voor alles wat niet uitdrukkelijk geregeld is in de overeenkomst die nu algemeen verbindend wordt verklaard.

De werknemers die tewerkgesteld zijn in het Vlaamse Gewest kunnen volgens de cao van 2 oktober 2013 een Vlaamse aanmoedigingspremie krijgen voor zorgkrediet, opleidingskrediet en ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering (KB van 1 maart 2002), of andere in dit verband door de Vlaamse overheid ingestelde maatregelen.

De cao van 2 oktober 2013 is in werking getreden op 2 oktober 2013 en is gesloten voor onbepaalde duur. Deze cao doet geen afbreuk aan de regeling die geldt de autonome revalidatiecentra 'NOK' of 'PSY' niet geïntegreerd in een ziekenhuis (cao van 17 juni 2002) en de cao's op ondernemingsniveau, ongeacht de datum van het afsluiten van de ondernemingsovereenkomst. De cao van 17 juni 2002 heeft het recht op volledig en halftijds tijdskrediet uitgebreid tot 3 jaar.

Bron: Koninklijk besluit van 9 oktober 2014 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, BS 28 november 2014