Inventaris van bouwkundig erfgoed opnieuw vastgesteld

Het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft een nieuwe inventaris van het bouwkundig erfgoed vastgesteld. De vaststelling is nog gebaseerd op de oude regels van het Monumentendecreet.
Volgens de nieuwe regels van het Onroerenderfgoeddecreet, dat op 1 januari in werking treedt, moet aan de vaststelling eerst een openbaar onderzoek voorafgaan, maar dat vergt tijd. Zeker omdat het hier om meer dan 80.000 geïnventariseerde relicten gaat.

Meer dan 80.000 relicten met onroerenderfgoedwaarde

Het agentschap Onroerend Erfgoed stelt elk jaar de bijgewerkte inventaris van het bouwkundig erfgoed officieel vast. De vaststelling krijgt uitwerking op de 10e dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Voor de jongste vastgestelde inventaris is dat dus op 11 december 2014. Ook al was de vorige vastgestelde inventaris maar geldig tot en met 3 december 2014.
Elke vastgestelde inventaris blijft immers één jaar geldig.

Op dit ogenblik bevat de inventaris van het bouwkundig erfgoed 82.056 relicten - zoals woningen, oude hoeves, scholen, ateliers, bruggen, fonteinen en monumentale beeldhouwwerken - en 197 bouwkundige gehelen. Die worden overgenomen in de vastgestelde inventaris, na uitfiltering van de inmiddels gesloopte of grondig verbouwde relicten.

Het is al de vijfde keer op rij dat het agentschap Onroerend Erfgoed een inventaris van het bouwkundig erfgoed vaststelt. De eerste inventaris telde slechts een 73.000-tal bouwkundige relicten en exact 160 bouwkundige gehelen. Vandaag de dag zitten we daar ver boven.

Eigenaars van een gebouw dat is opgenomen in een vastgestelde inventaris, genieten momenteel een soepeler regime op het vlak van energieprestaties en functiewijziging, maar kunnen minder makkelijk een sloopvergunning krijgen.

Van één naar vijf vast te stellen inventarissen

Onder het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet zal er niet één, maar zullen er minstens 5 inventarissen vastgesteld worden, waaronder een:

Landschapsatlas;

Inventaris van de Archeologische Zones;

Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed;

Inventaris van Houtige Beplantingen met Erfgoedwaarde; en

inventaris van Historische Parken en Tuinen.

In de verkoopakte

Al wie voor eigen rekening (als eigenaar) of als tussenpersoon (als vastgoedmakelaar of notaris) een onroerend goed uit zo'n vastgestelde inventaris verkoopt, verhuurt voor meer dan 9 jaar, inbrengt in een vennootschap, er het erfpachtrecht of opstalrecht van overdraagt, of er op een andere wijze het eigendomsrecht van overdraagt met een vergeldend karakter, is verplicht om in de onderhandse en authentieke akte te vermelden dat het goed is opgenomen in een vastgestelde inventaris én dat daaraan rechtsgevolgen verbonden zijn.

Die rechtsgevolgen bestaan uit een zorgplicht en een motiveringsplicht. Beide verplichtingen worden bij de administratie gelegd. De administratieve overheid moet vanaf 1 januari 2015 zoveel mogelijk zorg dragen voor de erfgoedkenmerken van de onroerende goederen die zijn opgenomen in een vastgestelde inventaris (dat is de zogenaamde zorgplicht). En bij elke beslissing die een rechtstreekse impact kan hebben op een object uit een vastgestelde inventaris, zal zij moeten motiveren hoe, en in welke mate, zij rekening heeft gehouden met haar zorgplicht (motiveringsplicht).

Meer info bij agentschap OE?

In het Belgisch Staatsblad wordt enkel het besluit gepubliceerd dat de vaststelling van de inventaris aankondigt. De eigenlijke vastgestelde inventaris met de meer dan 80.000 relicten wordt alleen getoond op de website van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Al staat daar momenteel alleen nog maar de vorige inventaris op ...

Bron: Besluit van de administrateur-generaal van 28 november 2014 houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed, BS 1 december 2014.

Zie ook:
[Vastgestelde inventaris 4 december 2013 - 3 december 2014], Agentschap Onroerend Erfgoed.