Raad voor Verkiezingsbetwistingen opgericht

Met een decreet van 4 april 2014 heeft de Vlaamse overheid de organisatie en werking van de belangrijkste Vlaamse bestuursrechtscolleges zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Ze blijven als aparte entiteiten bestaan, maar dan gecentraliseerd op eenzelfde plaats.

Dit decreet over de organisatie van de Vlaamse bestuursrechtscolleges gaat ervan uit dat de provinciale Raden voor Verkiezingsbetwistingen worden omgevormd tot één gemeenschappelijke 'Raad voor Verkiezingsbetwistingen'. Met ingang van 1 november 2014 wordt die eengemaakte raad opgericht. De provinciale raden zijn dus opgeheven. Dat blijkt uit een mededeling van de raad die op 2 december is verschenen in het Staatsblad.

De nieuwe Raad voor Verkiezingsbetwistingen valt onder de overkoepelende structuur van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC). Een besluit van 16 mei 2014 heeft onder andere de overdracht geregeld van het personeel van de Vlaamse bestuursrechtscolleges naar die dienst.

De mededeling benadrukt dat vanaf 1 januari 2015 nieuwe procedureregels gelden voor de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Alle klachten waarvoor de raad bevoegd is volgens het Provinciedecreet, het Gemeentedecreet, het OCMW-decreet en het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, moeten voortaan per beveiligde zending - dit is een aangetekend schrijven of afgifte tegen ontvangstbewijs - worden bezorgd op het adres van de DBRC, namelijk:
Dienst van de Bestuursrechtscolleges,
Raad voor Verkiezingsbetwistingen,
t.a.v. de Voorzitter Prof. dr. Herman Matthijs
Koning Albert II-laan 35, bus 81,
1030 BRUSSEL

Bron: Mededeling Raad voor Verkiezingsbetwistingen, BS 2 december 2014

Zie ook:
? Decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtcolleges, BS 1 oktober 2014
? Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende overdracht van personeel van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges naar de dienst van de Bestuursrechtscolleges en tot vaststelling van de rechtspositie van dit personeel en van de bestuursrechters van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, BS 8 oktober 2014