Rechtsplegingsregels voor Vlaamse bestuursrechtscolleges, mét correctie

De Vlaamse regering heeft zopas de gemeenschappelijke rechtsplegingsprocedure gepubliceerd die vanaf 1 januari 2015 gevolgd moeten worden voor het Milieuhandhavingscollege (MHC), de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen (RvV). Samen met het Rechtsplegingsbesluit verscheen ook al een eerste wijziging?

Opvallend is dat alle bepalingen in werking treden op 1 januari 2015, behalve de voorschriften over de bestuurlijke lus, waarvoor nog geen datum van inwerkingtreding vast staat?

Voor de 3 bestuursrechtscolleges

De lijvige rechtsplegingsregels werden gegroepeerd in 5 grote delen:

Algemene bepalingen;

Bestuurlijke geldboete en voordeelontneming;

Vergunningsbeslissingen;

Verkiezingsbetwistingen en mandaatgeschillen; en

Opheffings-, overgangs- en slotbepalingen.

Het Rechtsplegingsbesluit regelt onder meer:

het optreden van de raadsman-advocaat en raadsman-niet-advocaat;

de berekening van de termijnen (zonder de dag van de akte of gebeurtenis die de termijn doet ingaan, maar met de vervaldag);

de datum van ontvangst van een kennisgeving;

de verplichting om een woonplaats in België te kiezen voor de duur van de procedure (niet voor de ?besturen?);

de verplichting om gebruik te maken van een beveiligde zending voor het bezorgen van de verzoekschriften, processtukken en andere documenten;

de wijze waarop de verzoeker uitdrukkelijk of stilzwijgend afstand kan doen van zijn beroep;

het eigenlijke procedureverloop;

enzovoort.

Het plafond van 200 euro voor het getuigengeld en de vergoeding van 50 eurocent per bladzijde voor een uittreksel of afschrift, worden voortaan geïndexeerd. De indexatie vindt echter maar één keer om de 5 jaar plaats.

Bestuurlijke geldboete, voordeelontneming, en nog veel meer?

Onder het opschrift 'Bestuurlijke geldboete en voordeelontneming' worden de procedureregels gebundeld die van toepassing zijn op:

de vereenvoudigde procedure, bijvoorbeeld wanneer het bestuursrechtscollege klaarblijkelijk onbevoegd is om van het beroep kennis te nemen of wanneer het beroep doelloos is; en

het verzoek tot vernietiging (met vooronderzoek, tussengeschillen, bestuurlijke lus, enz.).

Specifiek voor RvVb en RvV

De procedure voor het Milieuhandhavingscollege volgt volledig de algemene bepalingen. Maar voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen én voor de eengemaakte Raad voor Verkiezingsbetwistingen worden er specifieke rechtsplegingsregels aan toegevoegd.

Wat de RvVb betreft, hebben die specifieke regels o.m. betrekking op het verzoek tot vernietiging met vordering tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid, op de vereenvoudigde procedure, de tussenkomst, de schorsing, het verzoek tot voortzetting en de versnelde rechtspleging.

Wijziging van het verzoek tot voortzetting

Als de Raad voor Vergunningsbewistingen de tenuitvoerlegging van een bestreden beslissing schorst, moet de verweerder of tussenkomende partij een uitdrukkelijk verzoek tot voortzetting van de procedure indienen als hij of zij het geding wil voortzetten. Het verzoek moet ingediend worden binnen een vervaltermijn van 15 dagen, staat er in het oorspronkelijke Rechtsplegingsbesluit. Het wijzigingsbesluit maakt daar 30 dagen van.

Ook als de RvVb beslist heeft om niet te schorsen, kan de verzoeker een verzoek tot voortzetting van de procedure indienen. Als de verzoeker niet of niet tijdig een verzoek tot voortzetting indient, geldt ten aanzien van hem een onweerlegbaar vermoeden van afstand van geding. Het verzoek tot voortzetting moet ook hier ingediend worden binnen de 15 dagen, volgens het oorspronkelijke besluit. Het wijzigingsbesluit verdubbelt ook hier de termijn.

Vanaf 1 januari 2015, behalve voor de bestuurlijke lus

De nieuwe rechtsplegingsregels hebben uitwerking vanaf 1 januari 2015, zodat de 3 Vlaamse bestuursrechtscolleges vanaf 1 januari van start kunnen gaan in hun nieuwe gedaante.

Er is echter één belangrijke uitzondering op die regel. De rechtsplegingsregels die betrekking hebben op de bestuurlijke lus, treden nog niet in werking. Het besluit zegt ook niet wanneer dat dan wel het geval zal zijn. De bestuurlijke lus is een mechanisme waarbij het bestuursrechtscollege ambtshalve vaststelt dat een bestreden beslissing behept is met een onwettigheid en waarbij het college de partijen de gelegenheid geeft om die onwettigheid te herstellen, zonder de belanghebbenden daardoor onevenredig te benadelen. De bestuurlijke lus die tot voor kort kon ingeroepen worden voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen, werd op 8 mei 2014 vernietigd door het Grondwettelijk Hof. De federale overheid is nog steeds op zoek naar een manier om die ongrondwettelijkheid weg te nemen, zonder de bestuurlijke lus zelf te moeten opofferen.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, BS 3 december 2014 (Rechtsplegingsbesluit).

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2014 tot wijziging van artikel 69 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, BS 3 december 2014.

Zie ook:

Decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, BS 1 oktober 2014 (DBRC-decreet).

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende overdracht van personeel van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges naar de dienst van de Bestuursrechtscolleges en tot vaststelling van de rechtspositie van dit personeel en van de bestuursrechters van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, BS 8 oktober 2014 (DBRC-besluit).

Huishoudelijk reglement van de Vlaamse Bestuursrechtscolleges en hun algemene vergadering, B S 2 december 2014.