Nieuwe standaardprocedures voor bodemrapporten

Vanaf 1 januari 2015 moeten de bodemsaneringsdeskundigen nieuwe standaardprocedures volgen bij het opstellen van hun bodemonderzoeks- en bodemsaneringsrapporten. Dat laat Vlaams minister van Omgeving, Joke Schauvliege, weten in een berichtje in het Belgisch Staatsblad van 10 december.

De meeste wijzigingen vinden hun oorsprong in het decreet van 28 maart 2014, dat het Bodemdecreet wijzigde. Het wijzigingsdecreet voert onder meer de verplichting in om een oriënterend bodemonderzoek (OBO) uit te voeren als de Ovam meent dat er aanwijzingen zijn voor een ernstige bodemverontreiniging. En het schrapt de verplichting om een OBO uit te voeren bij de vereffening van een vennootschap die eigenaar is van een risicogrond.

De Ovam heeft standaardprocedures uitgewerkt voor:

oriënterend bodemonderzoek (OBO);

beschrijvend bodemonderzoek (BBO);

oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek (OBBO);

bodemsaneringsproject (BSP);

beperkt bodemsaneringsproject (BBSP); en

bodemsaneringswerken, eindevaluatieonderzoek en nazorg (nazorg).

Al deze standaardprocedures worden nu bijgewerkt en aangevuld. Op de website van de Ovam vindt u een overzicht van alle wijzigingen.

Een bodemsaneringsdeskundige mag alleen van de standaardprocedures afwijken als hij kan aantonen dat hij met een andere methode minstens evenwaardige, of zelfs betere, informatie kan aanleveren.
De Ovam laat ook afwijkingen toe per sector.

Bodemonderzoeken, bodemsaneringsprojecten en eindevaluatieonderzoeken die vóór de inwerkingtreding - dus vóór 1 januari 2015 - worden ingediend bij de Ovam, worden nog afgehandeld volgens de 'oude' regels.

Naast de standaardprocedures stelt de Ovam ook codes van goede praktijk ter beschikking, zoals het 'Compendium voor monstername en analyse' en de 'Code van goede praktijk voor oriënterend bodemonderzoek, beschrijvend bodemonderzoek en risicoanalyse voor asbestverontreiniging'.

Bron: 25 november 2014. - Vaststelling van standaardprocedures in het kader van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, BS 10 december 2014 (aankondiging van de nieuwe standaardprocedures)

Zie ook:

23 oktober 2013. ? Vaststelling van standaardprocedures in het kader van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, BS 29 oktober 2013 (aankondiging van de huidige standaardprocedures).

Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, BS 22 januari 2007 (Bodemdecreet).

Decreet van 28 maart 2014 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, BS 4 september 2014 (meest recente wijziging van het Bodemdecreet; Opm.: het Bodemdecreet wordt ? in de toekomst ? ook nog gewijzigd door het decreet op de omgevingsvergunning).