Afstamming in eerste graad vanaf 2015 in Rijksregister

Vanaf 1 januari 2015 bevat het Rijksregister informatie over ?de afstamming in eerste graad?. De datum die de wetgever eind 2013 als deadline naar voor had geschoven, ligt nu definitief vast. Tegelijkertijd wordt ook duidelijk welke gegevens de gemeenten precies zullen moeten opnemen. Elementen die voortaan ook in de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister zullen staan.

Extra werk voor onze steden en gemeenten dus. Maar door de informatie te centraliseren zullen overheidsdiensten en instellingen veel sneller en eenvoudiger opzoekingen kunnen doen. Vooral in de sociale zekerheid blijkt toegang tot de afstammingsgegevens noodzakelijk, in het bijzonder om de verwantschap te controleren in verband met het recht op kinderbijslag. Maar ook in het kader van de ziekteverzekering zijn de gegevens van belang, met name om het statuut van 'werknemer met personen ten laste' of van 'persoon ten laste van een begunstigde' te bepalen. Verder zijn ze cruciaal voor de overheidsdiensten die betrokken zijn bij het afhandelen van de administratieve verplichtingen bij overlijden, voor het Fonds voor de Beroepsziekten, voor notarissen bij het openvallen van een erfenis, enz.

Het Rijksregister vermeldt vanaf volgend jaar:

de ascendenten in de eerste graad, ongeacht of de afstamming tot stand komt door de geboorteakte, een gerechtelijke beslissing, een erkenning of een adoptie. Waarbij de ouder(s) worden geïdentificeerd, de vorm van afstamming en de datum waarop de afstamming is vastgesteld, worden vermeld én de geboorteplaats of plaats van overschrijving van een akte of een vonnis in de registers van de burgerlijke stand met vermelding van deze akte of dit vonnis;

de afstammelingen in dalende lijn in de eerste graad, ongeacht of de afstamming tot stand komt door de geboorteakte, een gerechtelijke beslissing, een erkenning of een adoptie. In dit geval wordt de afstammeling in de eerste graad geïdentificeerd, de vorm van afstamming en de datum waarop de afstamming is vastgesteld, bepaald én de geboorteplaats of plaats van overschrijving van een akte of een vonnis in de registers van de burgerlijke stand met vermelding van deze akte of dit vonnis wordt vermeld.

En dat van alle personen die zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters, de vreemdelingenregisters, de registers in de diplomatieke zendingen en consulaire posten in het buitenland of in het wachtregister.

Door de opname van dit 'nieuwe wettelijke informatiegegeven' in het Rijksregister krijgen ook de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister een grondige update. Hoewel de melding van 'de afstamming' daar niet nieuw is, was dat eerder beperkt. Vanaf 2015 zullen steden en gemeenten ook in deze registers de ascendenten in de eerste graad en de afstammelingen in rechtstreekse, dalende lijn in de eerste graad, ongeacht of de afstamming tot stand komt door de geboorteakte, een gerechtelijke beslissing, een erkenning of een adoptie moeten opnemen.

De registratie van de afstammingsgegevens in het Rijksregister, de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister start dan wel op 1 januari 2015. Steden en gemeenten krijgen een jaar de tijd, tot 1 januari 2016 dus, om ontbrekende gegevens aan te vullen.

Bron: Koninklijk besluit van 23 november 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister en het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, met het oog op de opname van de informatiegegevens betreffende de afstamming, BS 10 december 2014.

Zie ook
Wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, BS 31 december 2013. (art. 15-20 WAM-wet)