'Nieuw' model van EPC voor bestaande gebouwen met woonfunctie

Het Vlaams Energieagentschap heeft zeer kleine wijzigingen aangebracht aan het model van energieprestatiecertificaat (EPC) voor bestaande residentiële gebouwen. Zo verliest de energiedeskundige elke mogelijkheid om een aanbeveling om het energieverbruik te verminderen, te kaderen met een 'toelichting van de energiedeskundige'.

Het nieuwe EPC-model moet gebruikt worden vanaf de dag van publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad. Dat is vanaf 22 december 2014.

Het energieprestatiecertificaat toont de energiescore van een gebouw, uitgedrukt als het gemiddelde energieverbruik - zoals berekend door de EPB-software -, per m², per jaar. De energiescore wordt uitgezet op een gekleurde energiebalk, met waarden die variëren van 0 tot 700, en die in kleur variëren van groen (zeer energiezuinig), over oranje (niet zo zuinig), tot hevig rood (energieverslindend). Een EPC voor residentiële gebouwen moet opgesteld worden door een energiedeskundige type A en blijft 10 jaar geldig.

Een EPC-'bestaand gebouw met woonfunctie' is verplicht bij het te koop aanbieden, het verhuren of het in onroerende leasing geven van een wooneenheid. Er moet echter geen EPC opgemaakt worden bij het aangaan van een vruchtgebruik of bij het vestigen van een recht van opstal of erfpacht.

Voor de volledigheid merken we nog even op dat het energieprestatiecertificaat voor de publieke gebouwen, op 1 januari 2015 verplicht wordt voor gebouwen met een oppervlakte van meer dan 250 m². Tot het einde van dit jaar is zo'n EPC enkel verplicht voor gebouwen met een oppervlakte van meer dan het dubbele.

Bron: Ministerieel besluit van 4 december 2014 tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 juni 2008 betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van het model van het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur en de verklaring op erewoord, BS 22 december 2014 (nieuw model van energieprestatiecertificaat).

Zie ook:

Ministerieel besluit van 13 juni 2008 betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van het model van energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen bij verkoop en verguur en de verklaring op erewoord, BS 27 juni 2008 (huidig model van energieprestatiecertificaat).

Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid, BS 7 juli 2009 (art. 11.2.1 e.v. van het Energiedecreet).

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid, BS 8 december 2010 (art. 9.2.1 e.v. van het Energiebesluit).