Verlaagd schenkingstarief voor Vlaamse bouwgronden verlengd (art. 72 en 108 PD 2015)

De Vlaamse Regering heeft het verlaagd tarief voor de schenking van bouwgrond verlengd tot 31 december 2019.

Verlaagd tarief tot eind 2019

In het Vlaams Gewest geldt een bijzonder verlaagd schenkingstarief voor bouwgronden. Met deze maatregel wil de Vlaamse Regering eigenaars stimuleren om hun ongebruikte bouwgronden sneller door te geven aan jongere generaties.

Het bijzonder verlaagd schenkingstarief gold oorspronkelijk voor 3 jaar, maar het werd al 3 keer verlengd. De maatregel zou op 31 december 2014 aflopen, maar het Vlaams Programmadecreet 2015 verlengt de termijn nu voor de vierde keer, tot en met 31 december 2019 (art. 72, PD 2015; wijziging art. 140nonies, eerste lid, W.Reg. Vl.).

Vlaamse bouwgronden

De maatregel is uitdrukkelijk beperkt tot ?? grond gelegen in het Vlaams Gewest die volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd is voor woningbouw ??. Hij geldt dus enkel voor 'Vlaamse bouwgronden' (ter herinnering: de fiscale woonplaats van de schenker bepaalt in welk gewest de registratierechten worden geïnd).

Bouwverplichting

De begiftigden, of een van hen, moeten er zich in de schenkingsakte toe verbinden om binnen de 5 jaar na de datum van deze akte hun hoofdverblijfplaats te vestigen op het adres van de geschonken bouwgrond. Ze zijn dus verplicht om effectief te bouwen (art. 140undecies, W.Reg. Vl.). In de schenkingsakte moet ook staan dat het perceel grond volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd is voor woningbouw.
Bij een onjuiste verklaring over de bestemming van de grond zijn de schenker en de begiftigden ondeelbaar gehouden tot betaling van de aanvullende registratierechten en van een boete gelijk aan die rechten.

Indien de begiftigden, of een van hen, die zich daartoe hadden verbonden, hun hoofdverblijfplaats niet binnen de 5 jaar vestigen op het adres van de geschonken bouwgrond, dan zijn zij verplicht om de aanvullende registratierechten over hun eigen aandeel in de schenking te betalen, vermeerderd met de wettelijke intrest op die aanvullende rechten.
Bovendien zijn zij ondeelbaar gehouden tot betaling van alle aanvullende rechten over de aandelen van hun medebegiftigden die zich er niet toe hadden verbonden om zich op de geschonken bouwgrond te vestigen, vermeerderd met de wettelijke intrest op die aanvullende rechten, tenzij er een medebegiftigde is die wel de verbintenis die hij was aangegaan, is nagekomen.
De aanvullende registratierechten en de intresten zijn niet verschuldigd wanneer de niet-nakoming van de aangegane verbintenis het gevolg is van overmacht (art. 140undecies, W.Reg. Vl.).

Verlaagd tarief

De mate waarin de schenkingsrechten dalen, hangt af van de graad van verwantschap tussen de schenker en de begiftigde (art. 140nonies, Vl.W.Reg.).

Voor schenkingen in rechte lijn (grootouders, ouders, kinderen, kleinkinderen) en tussen echtgenoten gelden de volgende verlaagde tarieven: Gedeelte van de schenking Tarief van tot % totaal bedrag van de belasting over het voorgaande gedeelte 0,01 euro 12.500 euro 1%   12.500 euro 25.000 euro 2% 125 25.000 euro 50.000 euro 3% 375 50.000 euro 100.000 euro 5% 1.125 100.000 euro 150.000 euro 8% 3.625 150.000 euro 200.000 euro 14% 7.625 200.000 euro 250.000 euro 18% 14.625 250.000 euro 500.000 euro 24% 23.625 boven de 500.000 euro ... 30% 83.625

Tot de schijf van 150.000 euro ligt het bijzonder verlaagd tarief 2% onder het gewone schenkingstarief voor onroerende goederen. Vanaf 150.000 euro worden dezelfde percentages geheven.

Voor schenkingen aan andere personen, gelden de volgende verlaagde percentages: Gedeelte van de schenking Tarief tussen broers en zussen Tarief tussen ooms/tantes en neven/nichten Tarief tussen derden van tot % % % 0,01 euro 150.000 euro 10 2 10 150.000 euro 175.000 euro 50 55 65 boven de 175.000 euro ... 65 70 80

Ook hier laat de verlaging zich enkel voelen tot de drempel van 150.000 euro. Daarboven zijn de percentages van het bijzonder verlaagd tarief gelijk aan die van het gewone tarief.

In werking

De verlenging van het bijzonder verlaagd schenkingstarief voor Vlaamse bouwgronden gaat in op 31 december 2014 en loopt tot en met 31 december 2019.

Bron: Decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015, BS 30 december 2014 (Vlaams Programmadecreet 2015) - art. 72 en art. 108