Elektronisch pv in sociaal strafrecht opnieuw uitgesteld

De praktische toepassing van het uniform elektronisch proces-verbaal in het sociaal strafrecht vlot niet. Daarom wordt de bestaande overgangsregeling nog maar eens verlengd met 1 jaar. Tot 31 december 2015 kan men het zogenaamde e-pv op papier ondertekenen met een handgeschreven handtekening.

Daarnaast wordt het lijstje met sociaal inspecteurs die het e-pv zullen gebruiken, aangevuld met:

de Dienst voor administratieve controle van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;

de Inspectie van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen.

Een programmawet heeft in 2012 de basis gelegd voor een uniform elektronisch proces-verbaal in het sociaal strafrecht. Een uitvoeringsbesluit heeft later onder andere de sociaal inspecteurs aangeduid van de sociale inspectiediensten die hun processen-verbaal tot vaststelling van inbreuken elektronisch moeten aanmaken.

Naast de nieuwkomers gaat het om:

de Algemene Directie Toezicht op de sociale wetten van de FOD Waso;

de Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid;

de inspectiedienst van de RVA;

de Algemene Directie van de inspectiediensten van de RSZ;

de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD Waso.

In de aanhef van het nieuwe KB motiveert men de verlenging als volgt:

het openbaar ministerie is nog niet geïnformatiseerd en kan de processen-verbaal dus niet elektronisch ontvangen;

het is niet mogelijk gebleken om de processen-verbaal elektronisch over te maken aan de arbeidsauditeurs.

Vandaar dat de overgangsregeling zonder onderbreking wordt verlengd tot 31 december 2015.

Het wijzigings-KB van 19 december 2014 treedt in werking op 31 december 2014.

Bron: Koninklijk besluit van 19 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2013 tot uitvoering van hoofdstuk 5 "Regeling van bepaalde aspecten van de elektronische informatie-uitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude " van titel 5 van het eerste boek van het Sociaal Strafwetboek, BS 31 december 2014

Zie ook:
? Koninklijk besluit van 26 december 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2013 tot uitvoering van hoofdstuk 5 « Regeling van bepaalde aspecten van de elektronische informatie-uitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude » van titel 5 van het eerste boek van het Sociaal Strafwetboek, BS 31 december 2013
? Programmawet (I) van 29 maart 2012, BS 6 april 2012 (art. 85 ev. PW I)