Nieuwe regels voor kwekersrecht, auteursrecht en naburige rechten uitgesteld

Boek XI van het Wetboek van economisch recht gaat over de intellectuele rechten. Enkele bepalingen zijn al in werking getreden op 22 september 2014. Het overgrote deel zou in werking treden op 1 januari 2015. Maar nu blijkt dat er voor een aantal regels met start op 1 januari 2015 nog geen uitvoeringsbepalingen zijn. Hun inwerkingtreding wordt daarom uitgesteld.

Kwekersrecht

De nieuwe regels over het kwekersrecht kunnen nog niet van start gaan. Er zijn nog geen uitvoeringsmaatregelen. De inwerkingtreding van de ganse titel (art. XI.104 tot en met XI.162) wordt daarom uitgesteld tot 1 juli 2015.

Auteursrechten en naburige rechten

Ook bij de auteursrechten en de naburige rechten zien we dat de inwerkingtreding van enkele bepalingen wordt uitgesteld.

Het gaat onder meer om de art. XI.175 tot XI.178. Die artikelen gaan over de auteursrechten op werken van grafische en beeldende kunst, meer bepaald over het volgrecht bij doorverkoop. Die bepalingen treden in werking op 1 juli 2015.

Een aantal andere regels wordt uitgesteld tot 1 januari 2016. Het gaat onder meer om bepalingen omtrent het reproductierecht en de reproductievergoeding ( art. XI.190, 5° en 6°, art. XI.191, §1, eerste lid, 1° en 2° en de art. XI.235 tot XI.239).

Ook de regels over de billijke vergoeding voor uitvoerende kunstenaars en producenten voor de openbare uitvoering en uitzending via de omroep van hun prestaties worden uitgesteld tot 1 januari 2016 (art. XI.212-XI.214)

Een aantal bepalingen van de Auteurswet blijven ? als gevolg van die latere inwerkingtredingen ? voorlopig nog van toepassing.

Dienst Regulering

De wetgever voorziet in de oprichting van een Dienst Regulering van het auteursrecht en de naburige rechten bij de FOD Economie. Die dienst is echter nog niet operationeel. De inwerkingtreding van de artikelen die taken toevertrouwen aan deze dienst wordt uitgesteld tot 1 januari 2016. Het gaat onder meer om de art. XI.226 tot XI.228 en XI.274 tot XI.278.

De controledienst voor de beheersvennootschappen blijft bevoegd voor de controle op de wettelijkheid van de innings-, tariferings- en verdelingsregels van de beheersvennootschappen. En tot 31 december 2015 gaat hij ook na of die regels billijk en niet-discriminatoir zijn.

Ook de regels die de bevoegde rechtbanken aanduiden voor de vorderingen van de Dienst Regulering worden voorlopig niet van kracht.

Taksen octrooien en aanvullende beschermingscertificaten

Het oude taksenstelsel voor octrooien en aanvullende beschermingscertificaten wordt voorlopig behouden. De vooropgestelde hervorming kon nog niet gerealiseerd worden.

Inwerkingtreding

Het KB van 19 december 2014 treedt in werking op 31 december 2014.

Bron: Koninklijk besluit van 19 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI ?Intellectuele eigendom? in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, en van de wet van 10 april 2014 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI ?Intellectuele eigendom? van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten betreft, BS 29 december 2014