Verblijfsaanvraag binnenkort pas ontvankelijk na betalen vergoeding (art. 195-197 PW 2015)

Vreemdelingen zullen binnenkort een vergoeding moeten betalen wanneer ze een verblijfsaanvraag indienen. Doen ze dat niet, dan is hun aanvraag onontvankelijk. Met het geld zal de Dienst Vreemdelingenzaken een deel van de administratieve kosten kunnen dekken die verbonden zijn met de behandeling van het dossier.

De maatregel komt er omdat de dienst elk jaar meer aanvragen te verwerken krijgt, wat een pak extra kosten betekent. Met de invoering van een retributie wil de wetgever Vreemdelingenzaken hierin tegemoet komen. Bovendien is België op dit moment nog een van de enige landen waar een aanvraag tot verblijfsvergunning niet gekoppeld is aan een retributie.

Hoeveel de vergoeding precies bedraagt, is nog niet duidelijk. Ook de betalingswijze moet nog bij KB worden bepaald. Wel staat al vast dat niet alle vreemdelingen zullen moeten betalen. Velen onder hen zullen een vrijstelling krijgen omdat onze wetgeving anders in strijd zou zijn met de internationale normen, zoals het Verder betreffende de werking van de Europese Unie, de richtlijn 2004/38 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor burgers van de Unie en hun familieleden en het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 over de status van vluchtelingen.

De wetgever geeft een opsomming van alle aanvragen die aanleiding zullen geven tot een retributie en de uitzonderingen daarop. De memorie van toelichting bij de wet geeft meer informatie over de categorieën vreemdelingen die niet onder de retributieregel zullen vallen. Zo zal geldt onder meer een vrijstelling voor EU-burgers en hun familieleden, behalve voor familieleden van een Belg die geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht van vrij verkeer, begunstigden van de associatieovereenkomst tussen de EU en Turkije en gezinsleden van een vluchteling of van een vreemdeling die subsidiaire bescherming geniet.

Verder wordt ook het organiek 'Fonds in het kader van het migratiebeleid' aangepast zodat de Dienst Vreemdelingenzaken meer subsidies van derden kan ontvangen, of de kosten die hij gemaakt heeft (vb. Frontex-vluchten) bij derden kan recupereren en actiever kan deelnemen aan projecten zonder die zelf te moeten financieren.

De Programmawet van 19 december 2014 geeft de retributie een wettelijke basis in de Vreemdelingenwet. De bepalingen treden in werking op 8 januari 2015, 10 dagen na publicatie in het Staatsblad.

Bron: Programmawet van 19 december 2014, BS 29 december 2014. (Titel 7)

Zie ook
Ontwerp van programmawet, Parl. St. Kamer 2014, nr. K540672/001.
Ontwerp van programmawet, Parl. St. Kamer 2014, nr. K540672/008, Verslag namens de Commissie Binnenlandse Zaken.