Instemmen met inschrijving bij tewerkstellingscel ongeacht leeftijd

Werknemers die ontslagen zijn bij een herstructurering waarbij de werkgever een tewerkstellingscel heeft opgericht, moeten ermee instemmen om zich bij die cel in te schrijven, en dat ongeacht hun leeftijd.

Die algemene verplichting is van toepassing op de werknemers die ontslagen zijn vanaf 1 januari 2015.

Werknemers die ontslagen zijn vóór die datum kunnen de inschrijving weigeren indien ze de leeftijd van 58 jaar hebben bereikt of 38 jaar beroepsverleden bewijzen na de afloop van de opzeggingstermijn of van de periode die gedekt is door de verbrekingsvergoeding. Tot nu kon die categorie van oudere werknemers rekenen op een vrijstelling, maar die wordt opgeheven door een KB van 30 december 2014. De inschrijving is voor hen dus niet langer facultatief.

Om de periode te bepalen die wordt gedekt door de opzeggingsvergoeding, wordt op dit moment geen rekening gehouden met de inschakelingsvergoeding, maar ook die bepaling wordt dus geschrapt, net als de bepaling voor werknemers die met 'brugpensioen' willen gaan.

Het gaat om een aanpassing van het KB op het activerend beleid bij herstructureringen. Ze komt er omdat de overheid heeft beslist om de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt voor oudere werklozen te verruimen. Zo staat het in het regeerakkoord. En in de aanhef van het nieuwe KB lezen we dat dat gebeurt door de leeftijdsgrens af te schaffen die de oudere werklozen en oudere werknemers van sommige verplichtingen vrijstelde.

Dit alles impliceert dat bij een collectief ontslag in het kader van een herstructurering de leeftijd van de werknemers geen invloed meer heeft op de verplichting tot inschrijving bij een tewerkstellingscel.

De tewerkstellingscellen moeten de werknemers maximale kansen op wedertewerkstelling bieden. Ondernemingen in herstructurering die overgaan tot collectief ontslag moeten vooraf immers een activerend beleid voeren. Dat moet gebeuren door een tewerkstellingscel op te richten voor alle werknemers die ontslagen zijn bij de herstructurering. De cel moet een outplacementaanbod doen aan elke werknemer die is ontslagen in het kader van de herstructurering en die is ingeschreven in de tewerkstellingscel.

Het wijzigings-KB treedt in werking op 1 januari 2015 en is van toepassing op de ontslagen vanaf die datum.

Bron: Koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van artikel 9/1 van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen, BS 31 december 2014

Zie ook:
Artikel 9/1, § 1 van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen, BS 31 maart 2006