Kinderbijslag in 2015 niet geïndexeerd (art. 103 PD 2015)

De gezinsbijslag wordt in 2015 niet geïndexeerd. Het uitgespaarde bedrag van de niet-indexering gaat echter niet verloren. Volgens de memorie van toelichting bij het Programmadecreet 2015 wordt het later - eens de kinderbijslag is hervormd naar een forfaitair systeem - opnieuw in het stelsel ingevoegd. Het gaat dus maar om een tijdelijke besparing.

Ter herinnering. Sinds 1 juli 2014 zijn de gezinsbijslagen officieel een Vlaamse bevoegdheid. Hieronder valt niet alleen de kinderbijslag maar ook de geboortepremie (het kraamgeld) en de adoptiepremie.

Artikel 103 van het Programmadecreet 2015 treedt in werking op 1 januari 2015.

Bron: 19 december 2014 - Decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015, BS 30 december 2014 (art. 103 PD 2015)

Zie ook:
Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, art. 16