Hof van Assisen behoudt eigen mechanisme voor zuivering van nietigheden (art. 10, 11 en 13 Justitie I)

Het Hof van Assisen behoudt zijn eigen mechanisme voor de zuivering van nietigheden. Ook na 1 februari 2015.

Artikel 291 van het Wetboek van Strafvordering zou die dag normaal worden opgeheven, door de Wet Rechtspleging Hof van Cassatie van 14 februari 2014. Maar dat is niet meer de bedoeling.

Het algemene systeem van zuivering van nietigheden dat bij de voorbereiding van de wet van 14 februari 2014 werd voorgesteld, kwam er immers niet door. De wetgever vergat echter de opheffing van artikel 219 te schrappen uit de ontworpen wettekst.

Die fout wordt nu rechtgezet. Artikel 291 van het Wetboek van Strafvordering wordt hersteld in zijn formulering zoals vóór de opheffing ervan bij de wet van 14 februari 2014.

Dit betekent dus dat onregelmatigheden of nietigheden, ook na 1 februari 2015, moeten worden opgeworpen aan het begin van de rechtspleging voor assisen. Het cassatieberoep tegen het arrest waarbij daarover uitspraak moet samen met het eindarrest worden ingesteld. Door dit systeem kunnen juryleden zich blijven concentreren op de grond van de zaak en wordt vermeden dat het assisenproces worden onderbroken door een cassatieberoep tegen een arrest met betrekking tot nietigheden.

In dit kader wordt trouwens ook artikel 407 van het Wetboek van Strafvordering hersteld. Dat artikel omvat een bijzonder mechanisme voor dekking van de nietigheden die voorkomen uit onregelmatigheden met betrekking tot de eed van getuigen, deskundigen of tolken. Ook hier werd tijdens de voorbereiding van de wet van 14 februari 2014 afgestapt van een algemeen systeem van zuivering van nietigheden, maar vergat de wetgever de opheffing te schrappen uit de wettekst.

Dit onderdeel van de wet houdende diverse bepalingen Justitie I van 19 december 2014 treedt in werking op 1 februari 2015.

Bron: Wet van 19 december 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, BS 29 december 2014. (art. 10, 11 en 13)

Zie ook
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, Parl. St. Kamer 2014, nr. 0683/001.
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Parl. St. Kamer 2014, nr. 0683/004.