Toegelaten inkomsten van kinderen bij loonbeslag of loonoverdracht

Kinderen van een ouder of voogd met loonbeslag of loonoverdracht kunnen maar als kinderen ten laste worden beschouwd als hun eigen inkomsten onder bepaalde drempelbedragen blijven. Die drempelbedragen worden elk jaar geïndexeerd. Ook nu is dat het geval.

Loonbeslag

De drempelbedragen voor loonbeslag en loonoverdracht worden elk jaar aangepast aan het indexcijfer. De geïndexeerde bedragen voor 2015 zijn verschenen in het Staatsblad van 24 december 2014. Onder die drempels is het loon maar beperkt, of zelfs helemaal niet vatbaar voor beslag of overdracht.

Het niet voor beslag of overdracht vatbaar gedeelte van het inkomen mag in 2015 met 66 euro worden verhoogd per kind ten laste.

Toegelaten inkomsten

Kinderen van een ouder of voogd met loonbeslag of loonoverdracht kunnen maar als kinderen ten laste worden beschouwd als hun eigen inkomsten onder specifieke drempelbedragen blijven. Ook die drempels worden dus elk jaar geïndexeerd. Maar het bericht met de bedragen voor 2015 is nu pas in het Staatsblad verschenen.

Het deel van het loon dat beschermd is tegen loonoverdracht of loonbeslag is hoger als de betrokkene kinderen ten laste heeft. Kinderen zijn in principe maar ten laste als ze geen eigen inkomsten hebben. Maar de wetgever laat toe dat kinderen nog als ten laste worden beschouwd als hun eigen inkomsten onder de volgende drempels blijven in 2015:

Toegelaten eigen inkomsten van kinderen (bedragen in euro)

  2014 2015 Samenwonende 3.028 3.031 Alleenstaande 4.373 4.377 Gehandicapt kind 5.544 5.550

Het bericht met de nieuwe bedragen heeft uitwerking met ingang van 1 december 2014. De nieuwe bedragen zijn van kracht sinds 1 januari 2015.

Kind ten laste

Voor de uitvoering van de bepalingen over loonoverdracht en loonbeslag wordt als een 'kind ten laste' beschouwd: elke persoon die de volle leeftijd van 25 jaar niet heeft bereikt of die onder het statuut van de verlengde minderjarigheid valt, voor wie de titularis van de in beslaggenomen of overgedragen inkomsten - ingevolge een verwantschap in de eerste graad of in de hoedanigheid van zorgouder - op substantiële wijze voorziet in de kosten van huisvesting, onderhoud of opvoeding.

De financiële bijdrage in de kosten van huisvesting, onderhoud of opvoeding wordt in elk geval als substantieel aanzien als het kind op duurzame wijze samenwoont met de titularis met beslag of overdracht. Ook als dat niet uitsluitend en onafgebroken het geval is.

Kinderen die binnen de 12 maanden voor de aangifte beschikten over netto bestaansmiddelen die hoger zijn dan de hiervoor genoemde drempelbedragen, kunnen echter nooit als ten laste worden beschouwd.

Bron: Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 27 december 2004 ter uitvoering van artikel 1409, § 1, vierde lid, en 1409, § 1bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er kinderen ten laste zijn, BS 12 januari 2015 (geïndexeerde bedragen 2015)

? Koninklijk van 19 december 2014 besluit tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 24 december 2014
? Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 27 december 2004 ter uitvoering van artikel 1409, § 1, vierde lid, en 1409, § 1erbis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er kinderen ten laste zijn, BS 16 januari 2014 (geïndexeerde bedragen voor 2014)