Omzendbrief verduidelijkt vaststelling van afstamming meemoeders

Een omzendbrief van 22 december 2014 licht de wet van 5 mei 2014 toe die de vaststelling van de afstamming van de meemoeder heeft geregeld. Ook de wet van 18 december 2014 die deze wet heeft afgestemd op de wet op de naamsoverdracht, komt aan bod. De extra informatie is bedoeld voor ambtenaren van de burgerlijke stand.

Wetgeving

Wanneer de afstamming aan vaderszijde en aan moederszijde gelijktijdig vaststaat, kunnen de ouders zelf kiezen welke achternaam ze hun kind geven. De naam van de vader, de naam van de moeder of de dubbele naam. Kiezen ze niet of raken ze het niet eens, dan krijgt het kind de naam van de vader.

Een geadopteerd kind krijgt normaal de naam van de adoptant. Als het kind echter gelijktijdig wordt geadopteerd door twee echtgenoten of samenwonenden, is er ook hier een keuze mogelijk. Bij de adoptie van het kind van de echtgenoot of samenwonende partner gelden aparte regels.

Die keuzemogelijkheden zijn opgenomen in de wet op de naamsoverdracht van 8 mei 2014.

Los daarvan heeft een wet van 5 mei 2014 de vaststelling van de afstamming van de meemoeder geregeld. Met ingang van 1 januari 2015 wordt de afstammingsband voor meeouders vastgesteld via de 'gewone' afstammingsregels. Op die manier wordt de ongelijke behandeling bij koppels met een gelijk geslacht weggewerkt. Dat gebeurt via een vermoeden van meemoederschap en een mogelijkheid tot erkenning.

En een derde wet, de wet van 18 december 2014, heeft beide teksten - de wetten van 5 en 8 mei 2014 - op elkaar afgestemd. De wijzigingswet van 18 december 2014 is in werking getreden op 1 januari 2015. Met uitzondering van de aangepaste overgangsbepaling. Die treedt in werking op 1 juni 2014, de datum van inwerkingtreding van de wet van 8 mei 2014.

Omzendbrieven

Om de regels uit de wet op de naamsoverdracht te duiden, werd op 30 mei van vorig jaar een omzendbrief gepubliceerd. Die moet de ambtenaren van de burgerlijke stand helpen om de nieuwe regels correct toe te passen.

Parallel met deze omzendbrief is nu een tweede omzendbrief verschenen die de nieuwe regels voor de vaststelling van de afstamming van de meemoeder uitlegt. Ook deze tekst is gepubliceerd om de ambtenaren van de burgerlijke stand te helpen, namelijk: 'Deze omzendbrief strekt ertoe de ambtenaren van de burgerlijke stand voor te lichten over de draagwijdte van de bepalingen die zij mogelijkerwijze moeten toepassen in de uitoefening van hun ambt.'

De structuur van de nieuwe omzendbrief ziet eruit als volgt:

1/ Meemoederschap

Komen aan bod:

de aanpassingen van het wetboek van internationaal privaatrecht;

de wet van 5 mei 2014 met: de vermeldingen in de akten van de burgerlijke stand; de vaststelling en betwisting van de afstamming van de meemoeder; de betwisting van de vaderlijke afstamming; de naam van het kind; de gemeenschappelijke bepalingen;de inwerkingtreding en de overgangsbepalingen.

2/ Naam

Komen aan bod:

de kleine en eerder technische wijzigingen;

de overgangsbepalingen en in het bijzonder artikel 12 van de wet van 8 mei 2014 en artikel 18 van de wet van 18 december 2014.

Bron: Omzendbrief van 22 december 2014 inzake de wet van 5 mei 2014 houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder en de wet van 18 december 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van internationaal privaatrecht, het Consulair Wetboek, de wet van 5 mei 2014 houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder en de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde, BS 29 december 2014

Zie ook:
? Wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde, BS 26 mei 2014 (wet op de naamsoverdracht)
? Koninklijk besluit van 28 mei 2014 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde, BS 30 mei 2014
? Omzendbrief van 30 mei 2014 betreffende de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde, BS 30 mei 2014
? Wet van 5 mei 2014 houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder, BS 7 juli 2014
? Wet van 18 december 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van internationaal privaatrecht, het Consulair Wetboek, de wet van 5 mei 2014 houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder en de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde, BS 23 december 2014