Opvolgingsbureau van de tarifering gestart met herevaluaties schuldsaldoverzekeringen

Wie geen schuldsaldoverzekering krijgt omwille van een verhoogd gezondheidsrisico of een medische bijpremie moet betalen van meer dan 75% van de basispremie, kan sinds 30 december 2014 een herevaluatie vragen bij het Opvolgingsbureau van de tarifering. Die dag is het huishoudelijk reglement van het Opvolgingsbureau in het Staatsblad verschenen. De publicatie luidt de inwerkingtreding in van het KB van 10 april 2014.

Dat KB zorgt ervoor dat de schuldsaldoverzekering toegankelijker wordt voor zwaar en chronisch zieken. Niet alleen door de introductie van een herevaluatieprocedure bij het Opvolgingsbureau. Verzekeringsondernemingen mogen voortaan alleen nog medische vragenlijsten gebruiken die zijn goedgekeurd door het Opvolgingsbureau van de tarifering én er gelden strikte regels voor weigering van een schuldsaldoverzekering of de vraag een bijpremie te betalen. De nieuwe procedure zou in werking treden op de datum van publicatie van het huishoudelijk reglement en ten laatste op 1 januari 2015.

Het huishoudelijk reglement bepaalt de werking van het Opvolgingsbureau. Maar ook de manier waarop een verzoek wordt behandeld.

Het secretariaat ontvangt de verzoeken en stuurt ze door naar het bureau. Op basis van de ingediende stukken maakt het bureau een eerste selectie. Om ontvankelijk te zijn, moet een verzoek minstens een aantal gegevens bevatten:

het verzoek tot tussenkomst van het Opvolgingsbureau voor de tarifering;

indien de kandidaat verzekeringsnemer en de kandidaat verzekerde niet dezelfde persoon zijn, de instemming van de kandidaat verzekerde met het verzoekschrift;

een kopie van het bericht van de verzekeringsonderneming waaruit blijkt dat de schuldsaldoverzekering werd geweigerd of een bijpremie van meer dan 75% werd gevraagd;

een uitdrukkelijke verklaring van de gevraagde schuldsaldoverzekering dient tot waarborg van een hypothecaire lening voor de aankoop of verbouwing van de eigen en enige gezinswoning van de kandidaat verzekerde;

een uitdrukkelijke verklaring dat de kandidaat verzekeringsnemer, en indien het geval ook de kandidaat verzekerde, ermee instemt dat het bureau en de expert die wordt aangewezen, inzage nemen in het medisch dossier;

een uitdrukkelijke verklaring waarbij aan het bureau toestemming wordt verleend om navraag te doen naar de onroerende bezitten van de kandidaat verzekeringsnemer en indien nodig de kandidaat verzekerde.

Verzoeker en verzekeringsonderneming worden op de hoogte gebracht wanneer het dossier onontvankelijk is. De verzekeraar krijgt 14 dagen de tijd om ontbrekende stukken aan te vullen.

Van zodra een dossier volledig is, begint de onderzoekstermijn van het bureau te lopen. Die datum wordt meegedeeld aan de verzoeker en de verzekeringsonderneming. Het bureau onderzoekt of de beslissing van de verzekeringsonderneming medisch en verzekeringstechnisch objectief en redelijk verantwoord is.

In principe gebeurt het onderzoek uitsluitend op basis van de ingediende stukken en het geschreven advies van de expert. Die kan zijn advies wel mondeling komen toelichten op vraag van het bureau.

Elk ander contact tussen het bureau en de verzekeraar, de kandidaat verzekeringnemer, de kandidaat-verzekerde en de behandelende arts is verboden.

Het bureau vergadert achter gesloten deuren. De debatten zijn vertrouwelijk. Om rechtsgeldige een dossier te bespreken moet ieder effectief lid aanwezig zijn of vervangen zijn door zijn plaatsvervanger of een lid dat hiertoe werd gemachtigd. Het bureau neemt zijn beslissing binnen de 15 werkdagen, te rekenen vanaf de datum va ontvangst van het volledige dossier.

De beslissing wordt genomen bij consensus. Is er geen consensus dan wordt er gestemd. In dat geval wordt de beslissing bij eenvoudige meerderheid genomen. Bij staking van stemmen is d stem van de voorzitter doorslaggevend.

Het secretariaat brengt de betrokkenen zo snel mogelijk op de hoogte. Dat gebeurt ten laatste 3 werkdagen na de vergadering waarop de beslissing is genomen.

Bron: Ministerieel besluit van 24 december 2014 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Opvolgingsbureau van de tarifering, BS 30 december 2014.

Zie ook
Koninklijk besluit van 10 april 2014 tot regeling van sommige verzekeringsovereenkomsten tot waarborg van de terugbetaling van het kapitaal van een hypothecair krediet, BS 10 juni 2014.
Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, Deel 4, titel IV, hoofdstuk 5.