Vlaamse Vastgoedcodex treedt retroactief in werking

De 'Vlaamse Vastgoedcodex' treedt in werking op 1 januari 2015. Dat staat in een uitvoeringsbesluit, dat op 16 januari 2015 gepubliceerd werd.

In tegenstelling tot wat de naam laat vermoeden, bundelt de Vlaamse Vastgoedcodex niet de wettelijke akten die te maken hebben met eigendom, afpaling, verwerving, overdracht, ... van onroerende goederen. De codex bevat alleen maar voorschriften die te maken hebben met de Vlaamse commissarissen, die als 'notaris van de Vlaamse overheid' kunnen optreden.

Het uitvoeringsbesluit legt niet enkel de datum van inwerkingtreding van de Vlaamse Vastgoedcodex vast. Het besluit bepaalt ook wanneer de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) en zijn Vlaamse commissarissen een dossier over de aankoop, verkoop of onteigening van een onroerend goed mogen weigeren. Dat is het geval als:

de onafhankelijkheid van Vlabel of van een commissaris in het gedrang komt;

Vlabel tegenstrijdige opdrachten krijgt;

de opdracht of het dossier niet volledig is of fouten bevat;

de akte die verleden moet worden, bepalingen bevat die strijdig zijn met de openbare orde, of bepalingen bevat die derden kunnen misleiden;

Vlabel of de Vlaamse commissarissen onbevoegd zijn.

Het besluit herhaalt ten overvloede dat Vlabel en zijn Vlaamse commissarissen altijd blijk moeten geven van volkomen onpartijdigheid.

Naast hun wettelijk geregeld beroepsgeheim hebben de commissarissen ook een discretieplicht. Die houdt in dat zij géén inlichtingen mogen meedelen aan derden als dat niet noodzakelijk of nuttig is voor de verrichtingen waarmee ze als commissaris belast zijn.

Het uitvoeringsbesluit bepaalt tot slot nog onder welke uitzonderlijke omstandigheden Vlabel de minuten - dat zijn de originelen - van de authentieke aktes m.b.t. een verwerving, vervreemding of onteigening uit handen mag geven. En hoe de Vlaamse commissarissen hun akten en processen-verbaal moeten vermelden in het centrale repertorium.

Tot slot krijgt de Vlaamse minister van Financiën de bevoegdheid om binnen Vlabel de personen aan te wijzen die zich 'Vlaams commissaris' mogen noemen. Turtelboom mag ook hun werkwijze verder regelen.

Het uitvoeringsbesluit én de Vlaamse Vastgoedcodex kregen allebei retroactief uitwerking op 1 januari 2015.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 houdende de uitvoering van het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse vastgoedcodex, BS 16 januari 2015.