Nieuwe werkloosheidsregels sinds 1 januari

Op 31 december 2014 zijn in het Belgisch Staatsblad een paar besluiten verschenen die de werkloosheidsreglementering aanpassen. De nieuwe regels zijn van kracht sinds 1 januari 2015.

De RVA heeft de nieuwe regels samengevat in een eigen nota. Naast de wijzigingen van de leeftijdsvoorwaarden in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), noteren we volgende nieuwigheden:

1/ Inschakelingsuitkeringen. Vanaf 1 januari 2015 moet de eerste aanvraag om inschakelingsuitkeringen die zich situeert na de beroepsinschakelingstijd worden ingediend vóór de 25ste verjaardag. Vroeger was dat de 30ste verjaardag.
Vanaf 1 september 2015 moet de jongere onder de 21 jaar die inschakelingsuitkeringen aanvraagt, in het bezit zijn van een diploma hoger secundair onderwijs of een alternerende opleiding met succes hebben afgerond. De persoon die niet voldoet aan die voorwaarde, maar die studies heeft beëindigd die het recht openen, kan een nieuwe aanvraag indienen eens hij de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt.

2/ Afschaffing van de vrijstelling om sociale en familiale redenen. Vanaf 1 januari 2015 kan de vrijstelling om sociale en familiale redenen niet meer worden toegekend. Maar de vrijstellingen die werden toegekend vóór 1 januari 2015 kunnen worden behouden gedurende maximum 12 maanden.

3/ Vermindering van het bedrag van de uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid. Het bedrag van de uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid stemt voortaan overeen met 65 procent ? voordien: 70 procent ? van het begrensde loon.

4/ Aanpassing van de berekening van de inkomensgarantie-uitkering. Wijzigingen in de berekeningswijze van de inkomensgarantie-uitkering kunnen leiden tot een daling van het uitkeringsbedrag. De uitkering wordt niet toegekend als het brutoloon van de beschouwde maand hoger is dan 1.501,82 euro, de uurtoeslag voor de alleenwonenden wordt teruggebracht op 2,14 euro en voor de samenwonenden zonder gezinslast op 1,21 euro, en de werkbonus wordt meegeteld in de berekening van het nettoloon.

5/ Anciënniteitstoeslag. De anciënniteitstoeslag kan niet meer worden toegekend vanaf 1 januari 2015. De werklozen die in december 2014 een anciënniteitstoeslag hebben ontvangen, kunnen die toeslag verder blijven ontvangen.
Maar een recht op de anciënniteitstoeslag kan na 1 januari 2015 wel nog worden toegekend aan bepaalde werknemers. Het gaat om werknemers die zijn ontslagen in het kader van een herstructurering, werknemers tewerkgesteld in een zwaar beroep of werknemers die een beroepsverleden van minstens 35 jaar bewijzen.

6/ Inschrijving als werkzoekende. Alle volledig werklozen en de werklozen in SWT moeten voortaan ingeschreven zijn als werkzoekende bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, en dat ongeacht hun leeftijd.
Blijven vrijgesteld: de uitkeringsgerechtigden die op 31 december 2014 minstens 60 jaar zijn en die in 2014 werkloosheidsuitkeringen hebben ontvangen als volledig werkloze of als werkloze in SWT. Voor de rechthebbenden op uitkeringen die vrijgesteld waren en die moeten worden ingeschreven vanaf 1 januari 2015, zal de inschrijving ambtshalve gebeuren. Zij moeten dus geen initiatief nemen.

7/ Beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Voortaan moeten alle volledig werklozen en de werklozen in SWT beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, en dat ongeacht hun leeftijd. Dat betekent dat ze in het bijzonder elke passende dienstbetrekking moeten aannemen of ingaan op een oproeping van de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.
Blijven vrijgesteld: de uitkeringsgerechtigden die op 31 december 2014 minstens 60 jaar zijn en die in 2014 werkloosheidsuitkeringen hebben ontvangen als volledig werkloze of als werkloze in SWT.

8/ Activering van het zoekgedrag naar werk. Voortaan zijn alle volledig werklozen en de werklozen in SWT onderworpen aan de procedure inzake controle van de actieve beschikbaarheid, en dat ongeacht hun leeftijd.
Blijven vrijgesteld: de uitkeringsgerechtigden die op 31 december 2014 minstens 60 jaar zijn en die in 2014 werkloosheidsuitkeringen hebben ontvangen als volledig werkloze of als werkloze in SWT.

9/ Verplicht bezit van een controlekaart. De volledig werklozen en de werklozen in SWT moeten in het bezit zijn van een controlekaart tot aan de leeftijd van 60 jaar.
Blijven vrijgesteld: de werklozen in SWT die werkloosheidsuitkeringen hebben ontvangen vóór 1 januari 2015.

10/ Woonplaats in België. Om uitkeringen te kunnen genieten, moeten de volledig werklozen en de werklozen in SWT hun hoofdverblijfplaats in België hebben en er effectief verblijven. Enkel de verblijven in het buitenland van maximum 4 weken per jaar zijn toegelaten.
Hebben verder de toelating om voor langere periodes in het buitenland te verblijven: de uitkeringsgerechtigden die op 31 december 2014 minstens 60 jaar zijn en die in 2014 werkloosheidsuitkeringen hebben ontvangen als volledig werkloze of als werkloze in SWT.

11/ Arbeidsgeschiktheid. De volledig werklozen moeten arbeidsgeschikt zijn om uitkeringen te kunnen genieten. Dat betekent dat bij ongeschiktheid zij door de ziekte- en invaliditeitsverzekering ten laste moeten worden genomen.
Blijven vrijgesteld van arbeidsgeschiktheid: de volledig werklozen die op 31 december 2014 minstens 60 jaar zijn en die in 2014 werkloosheidsuitkeringen hebben ontvangen. De SWT-ers blijven altijd vrijgesteld.

12/ Een nevenactiviteit aanvangen tijdens de werkloosheid. Om een nevenactiviteit te mogen cumuleren met werkloosheidsuitkeringen moeten de volledig werklozen en de werklozen in SWT die activiteit al hebben uitgeoefend tijdens ten minste 3 maanden in de loop van de periode als loontrekkende die aan de uitkeringsaanvraag is voorafgegaan.
Blijven vrijgesteld van die voorwaarde: de uitkeringsgerechtigden die op 31 december 2014 minstens 60 jaar zijn en in 2014 werkloosheidsuitkeringen hebben ontvangen als volledig werkloze of werkloze in SWT.

13/ Inschrijving in een tewerkstellingscel. De werknemers die zijn ontslagen in het kader van een herstructurering waar de werkgever een tewerkstellingscel heeft opgericht, moeten ermee instemmen om zich in die cel in te schrijven, en dat ongeacht hun leeftijd.
Die algemene verplichting is van toepassing op de werknemers die zijn ontslagen vanaf 1 januari 2015. De werknemers ontslagen vóór 1 januari 2015 kunnen de inschrijving weigeren indien zij na afloop van de opzeggingstermijn of van de periode gedekt door de verbrekingsvergoeding de leeftijd van 58 jaar hebben bereikt of 38 jaar beroepsverleden bewijzen.

14/ Recht op tijdelijke werkloosheid na 65 jaar. Werknemers die geen pensioen genieten, kunnen vanaf 1 januari 2015 genieten van uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid na de leeftijd van 65 jaar. Dit geldt echter niet wanneer de tijdelijke werkloosheid te wijten is aan de fysieke ongeschiktheid van de werknemer.

Bron: ? Koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van de artikelen 36, 59bis, 59bis/1, 63, 64, 71bis, 72, 89bis, 114, 116, 126, 131bis, 153, 154, 155 en 157bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot opheffing van de artikelen 89, 90 en 125 in hetzelfde besluit, BS 31 december 2014

Bron: ? Ministerieel besluit van 30 december 2014 tot wijziging van de artikelen 58 en 75ter van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, BS 31 december 2014

Bron: ? Zie ook: Koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van artikel 9/1 van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen, BS 31 december 2014