RSZ-wet: premie voor operationaliteit en onregelmatige prestaties uitgesloten bij bijdrageberekening

Het uitvoeringsbesluit bij de RSZ-wet bevat voor bepaalde werknemerscategorieën een bijzondere regeling voor de berekening van de bijdragen. Dat is onder andere het geval voor werknemers voor wie de toepassing van de wet zich beperkt tot de regeling voor verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit, sector van de geneeskundige verzorging.

Voor die categorie van werknemers wordt voor de berekening van de bijdragen rekening gehouden met 'om het even welke toelage, premies en vergoedingen waarop de belanghebbenden gerechtigd zijn'. Maar sommige vergoedingen en toelagen, zoals de haard- of standplaatstoelage, worden expliciet uitgesloten bij de berekening.

Dat lijstje van uitsluitingen wordt met ingang van 1 januari 2015 aangevuld met de premie voor operationaliteit en onregelmatige prestaties. Men verwijst hier naar het nieuw geldelijk statuut van de toekomstige operationele leden van de hulpverleningszones dat op 1 oktober vorig jaar in het Staatsblad is verschenen. Globaal genomen zijn die nieuwe regels in werking getreden op 1 januari 2015.

Het beroepspersoneelslid krijgt de premie voor elke gepresteerde periode. Bij wedertewerkstelling in een lichtere operationele taak als lid van het operationeel personeel, wordt de premie verminderd met 25 procent. Gaat het om een wedertewerkstelling in een administratieve taak als lid van het administratief personeel, dan is de premie zelfs 75 procent lager. En voor beroepspersoneelsleden die zijn tewerkgesteld in een lichtere, aangepaste betrekking, wordt de premie ook met 25 procent verminderd.

Bij de berekening van de premie houdt men rekening met het bedrag van het basisuurloon, het aantal uren van de daadwerkelijk gepresteerde periode, en de weging van de premie. Die 'weging' is afhankelijk van de graad van het beroepspersoneelslid.
Voor de beroepspersoneelsleden die bekleed zijn met de graad van officier, dekt de premie de oproepbaarheidsdiensten.

Bron: Koninklijk besluit van 19 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 21 januari 2015

Bron: Zie ook:

Bron: ? Koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 5 december 1969 (art. 30, § 2 van het uitvoeringsbesluit bij de RSZ-wet)

Bron: ? Artikel 25 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones, BS 1 oktober 2014