Vlaamse registratie- en erfbelasting: Turtelboom publiceert nieuwe omzendbrief fiscaal misbruik

Vlaams minister van Financiën, Annemie Turtelboom, heeft in haar omzendbrief 2014/2 van 23 december 2014 richtlijnen gepubliceerd over de toepassing van de antimisbruikbepaling in het kader van de registratie- en erfbelasting in het Vlaams Gewest.

Nieuwe omzendbrief 2014/2

De nieuwe omzendbrief 2014/2 beschrijft een aantal gevallen die de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) duidelijk als fiscaal misbruik zal beschouwen in het licht van de ?nieuwe? antimisbruikbepaling (art. 3.17.0.0.2, VCF, zoals het gewijzigd zal worden door het decreet dat de registratie- en successierechten integreert in de VCF).
En hij geeft aan op welke manier de belastingberekening wordt hersteld als de belastingplichtige niet kan aantonen dat de gestelde rechtshandeling(en) ingegeven is (zijn) door andere motieven dan het ontwijken van de registratie- en/of erfgoedbelasting.
Tegenbrieven kunnen niet gebruikt worden om dit tegenbewijs te leveren (art. 3.17.0.0.9, VCF, zoals het gewijzigd zal worden door het decreet dat de registratie- en successierechten integreert in de VCF).

Opgelet !
Tot nog toe is het decreet dat de registratie- en successierechten integreert in de Vlaamse Codex Fiscaliteit, nog niet verschenen in het Belgisch Staatsblad.

In de plaats van?

De nieuwe omzendbrief 2014/2 vervangt vanaf 1 januari 2015 de circulaire nr. 5/2013 van 10 april 2013 van de FOD Financiën, voor wat het Vlaams Gewest betreft.
Deze laatste circulaire blijft nog wel van ongewijzigd van toepassing voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en voor het Waals Gewest.

Witte lijst

In de nieuwe omzendbrief 2014/2 werd geen zgn. ?witte lijst? van ?veilige? rechtshandelingen opgenomen die op zich beschouwd geen fiscaal misbruik uitmaken. In de circulaire nr. 5/2013 van 10 april 2013 zat deze lijst wel.

Zwarte lijst

Net zoals de circulaire nr. 5/2013, bevat ook de nieuwe omzendbrief 2014/2 een zgn. ?zwarte lijst? van verdachte rechtshandelingen die Vlabel als fiscaal misbruik zal beschouwen, maar met enkele wijzigingen voor wat betreft het toepassingsgebied.

Behoren tot de rechtshandelingen die als fiscaal misbruik beschouwd worden, tenzij de belastingplichtige bewijst dat de keuze voor de rechtshandeling of het geheel van rechtshandelingen verantwoord is door andere dan fiscale motieven:

éénzijdige verblijvingsbedingen of bedingen van ongelijke verdelingen van de huwelijksgemeenschap, losgekoppeld van een overlevingsvoorwaarde (beter bekend als de zgn. sterfhuisclausule (gaat in tegen art. 2.7.1.0.4, VCF));

erfpachtconstructies: een gesplitste aankoop van onroerend goed door een vennootschap samen met een gelieerde partij (vennootschap of natuurlijke persoon) (gaat in tegen art. 1.1.0.0.2, eerste lid, 24° en art. 2.9.4.1.1, VCF);

inbreng van een goed in het gemeenschappelijk vermogen door één echtgenoot onmiddellijk of binnen een korte tijdspanne gevolgd door de schenking van dit goed door beide echtgenoten (gaat in tegen de heffingsgrondslag en de progressiviteit van de artikelen 2.8.3.0.1, § 1 en 2.8.4.1.1, § 1 en § 2, VCF).

uitbreng uit de huwelijksgemeenschap van roerende goederen, voorafgegaan of gevolgd door een wederzijdse schenking tussen echtgenoten (gaat in tegen art. 2.7.1.0.4, VCF).

verzaking aan vruchtgebruik op een onroerend goed, gevolgd door een schenking (gaat in tegen de artikelen 2.8.3.0.1, § 1 en 2.8.4.1.1, § 1 en § 2, VCF).

Subsidiariteit antimisbruikbepaling

De Vlaamse Belastingdienst acht een aantal rechtshandelingen of constructies belastbaar op basis van reeds bestaande wettelijke bepalingen in de VCF, zonder zich te moeten beroepen op de antimisbruikbepaling.
In zo'n gevallen moet in hoofdorde de toepasselijkheid van de reeds bestaande wettelijke bepaling worden verdedigd. De antimisbruikbepaling zal in deze gevallen in ondergeschikte orde worden ingeroepen, voor het geval de door Vlabel in hoofdorde verdedigde thesis niet zou worden aanvaard.

Bron: Omzendbrief 2014/2 van 23 december 2014: Art. 3.17.0.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, zoals gewijzigd door het decreet van 19 december 2014. - Antimisbruikbepaling. - Fiscaal misbruik. - Toepassingsgevallen. - Registratiebelasting en erfbelasting, BS 23 januari 2015.

Zie ook:
Circulaire nr. 5/2013 dd. 10.04.2013: Antimisbruikbepaling - Fiscaal misbruik - Toepassingsgevallen - Registratie- en successierecht, Fisconet, FOD Financiën.