Registratie- en successierechten toegevoegd aan 'Vlaamse Codex Fiscaliteit' (VCF 2015)

De Vlaamse overheid heeft de hele regelgeving van het 'Vlaams Wetboek der Successierechten' en het 'Vlaams Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten' toegevoegd aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF). Dit met uitzondering van enkele artikels.

Het 'Vlaams Wetboek der Successierechten' (Vl. W.Succ.) en het 'Vlaams Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten' (Vl. W.Reg.) worden, op enkele artikels na, opgeheven met ingang van 1 januari 2015.

Een decreet van 19 december 2014 voorziet in de codificatie en in de opheffing van beide wetboeken en van een aantal bepalingen die in de uitvoeringsbesluiten van deze twee wetboeken staan.

Vlabel int zelf successie- en registratierechten

Deze regelgeving wordt aan de VCF toegevoegd omdat het Vlaams Gewest op 1 januari 2015 de 'dienst registratie- en successierechten' overnam van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Sinds 1 januari 2015 int de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) immers zelf:

het successierecht van rijksinwoners en het recht van overgang bij overlijden van niet-rijksinwoners;

het registratierecht op de overdrachten ten bezwarende titel van in België gelegen onroerende goederen, met uitsluiting van de overdrachten die het gevolg zijn van een inbreng in een vennootschap, behalve als het gaat om een inbreng van een woning in een Belgische vennootschap door een natuurlijk persoon;

het registratierecht op:de vestiging van een hypotheek op een in België gelegen onroerend goed; de gedeeltelijke of gehele verdeling van een in België gelegen onroerend goed, de afstand onder bezwarende titel onder mede-eigenaars van onverdeelde delen in soortgelijke goederen, en de omzettingen inzake vruchtgebruik en blote eigendom uit het Burgerlijk Wetboek, zelfs als er geen onverdeeldheid is (art. 745quater en art. 745quinquies, BW); en

het registratierecht op de schenkingen onder de levenden van roerende of onroerende goederen.

Codificatie

De bestaande regelgeving werd gescreend. Verouderde wetgeving werd opgeheven en geactualiseerd. Enkele basisbegrippen werden geherformuleerd. En er werden enkele wijzigingen aangebracht op het vlak van procedure en sancties.

Begrippen en definities

Titel 1. ?Inleidende bepalingen? van de VCF werd aangevuld met een aantal nieuwe begrippen en definities.

Zo wordt voortaan de term 'erfbelasting' gebruikt als verzamelterm voor zowel het successierecht als het recht van overgang. En 'registratiebelasting' is nu de verzamelterm voor de schenkbelasting, het verkooprecht, het recht op hypotheekvestiging en het verdeelrecht.

Belastingheffing

Titel 2 ?Belastingheffing? van de VCF werd aangevuld met de volgende 5 hoofdstukken:

hoofdstuk 7. Erfbelasting;

hoofdstuk 8. Schenkbelasting;

hoofdstuk 9. Verkooprecht;

hoofdstuk 10. Verdeelrecht;

hoofdstuk 11. Recht op Hypotheekvestiging.

Voor elke soort belasting werd de in de VCF bestaande structuur gerespecteerd: het belastbaar voorwerp, de belastingplichtigen, de belastbare grondslag, de tarieven, de verminderingen, de vrijstelling en de wijze van heffing.

Inning en invordering

Tot nog toe werden de erf- en registratiebelasting ingevorderd volgens federale procedurebepalingen.
Eén van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van deze federale procedurebepalingen is de invoering van de inkohiering bij de erf- en registratiebelasting, met daaraan gekoppeld de klassieke bezwaarprocedure.
De Vlaamse overheid opteert immers voor een uniforme procedure voor alle belastingen die Vlabel int.

Dat betekent dat de belastingplichtige niet meer met een betalingsbericht op de hoogte wordt gebracht van de te betalen belasting. En er moet ook niet langer via een dwangbevel een uitvoerbare titel verschaft worden om de belasting verder in te vorderen.
Voortaan zullen de erf- en registratiebelasting ingekohierd worden, waarna de belastingplichtige een aanslagbiljet zal ontvangen.

Met de aanvullingen in Titel 3. ?Inning en invordering? van de VCF wordt vastgelegd:

hoe de erf- en registratiebelastingen gevestigd worden;

wanneer ze moeten betaald worden;

hoe ze betwist kunnen worden;

hoe ze ingevorderd kunnen worden;

hoe de vorderingen veilig gesteld kunnen worden voor de schatkist;

hoe derden (bv. notarissen, advocaten, fiscale adviseurs) een rol kunnen spelen bij de inning en invordering of zelfs bepaalde verplichtingen hebben;

welke controlebevoegdheden de Vlaamse overheid heeft, en

welke sancties kunnen opgelegd worden.

Opheffingsbepalingen en overgangsmaatregelen

Het decreet van 19 december 2014 voegt aan Titel 5 van de VCF nog de opheffingsbepalingen toe voor het Vlaams W.Succ. en het Vlaams W.Reg., en voor enkele artikels die in de uitvoeringsbesluiten van deze twee wetboeken staan.
Daarnaast voorziet het decreet ook nog in diverse overgangsmaatregelen.

Concordantietabellen

In bijlage bij het decreet van 19 december 2014 zitten 2 concordantietabellen:

de eerste concordantietabel somt in de eerste kolom de (?oude?) artikels op van de federale wetgeving, met daarnaast in de tweede kolom de overeenstemmende (nieuwe) artikels uit de Vlaamse Codex Fiscaliteit;

de tweede concordantietabel bevat in de eerste kolom alle (nieuwe) artikels van de VCF, met daarnaast in de tweede kolom telkens het (?oud?) artikel uit de overeenstemmende federale wetgeving.

In werking

Het decreet van 19 december 2014 treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2015.

Dit met uitzondering van de artikelen 217 en 267 tot 272 die in werking treden op een datum die de Vlaamse Regering bepaalt.

Bron: Decreet van 19 december 2014 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 29 januari 2015.

Zie ook:
- Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot wijziging van het besluit Vlaamse Codex van 20 december 2013 en diverse andere bepalingen in het licht van de overname van de dienst registratie- en erfbelasting, BS 22 januari 2015.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 houdende de uitvoering van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 31 december 2013;Err. BS 27 januari 2014.
- Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (VCF), BS 23 december 2013.
- Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest) (Vl. W.Reg.)
- Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten van 30 november 1939 (W.Reg.), BS 1 december 1939.
- Wetboek der successierechten (Vlaams Gewest) (Vl. W.Succ.)
- Wetboek der successierechten van 31 maart 1936 (W.Succ.), BS 7 april 1936