'Sociaal recht': enkele specifieke bevoegdheden voor leden regering-Michel I

Op 11 oktober 2014 heeft de regering-Michel I in het koninklijk paleis in Brussel de eed afgelegd. Premier Charles Michel legde als eerste de eed af, daarna volgden zijn dertien ministers en vier staatssecretarissen. Elk kregen ze een eigen pakket met bevoegdheden.

Een nieuw besluit wijst nu nog enkele specifieke bevoegdheden toe aan de regeringsleden. Alles wat ruim verband houdt met het 'sociaal recht' even op een rijtje.

Minister van Werk Kris Peeters krijgt de voogdij over de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, en de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen.

Daniel Bacquelaine oefent als minister van Pensioenen de voogdij uit over de Rijksdienst voor Pensioenen en de Pensioendienst voor de overheidssector. En voor het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen is dat Willy Borsus. Dat is logisch want hij is minister van Zelfstandigen. Hij is ook bevoegd voor het statuut van de zelfstandigen, waaronder ook de pensioenen.

Voor de uitvoering van de 'gemengde pensioenen' zullen de minister van Zelfstandigen en de minister van Pensioenen een protocol afsluiten.

De voogdij over de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid is een gezamenlijke bevoegdheid van de minister van Werk en de minister van Sociale Zaken. Sociale Zaken zit bij Maggie De Block, één van de vijf vrouwen in de regering.

De gezamenlijke voogdij over de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten is in handen van een resem ministers: Werk, Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken en Pensioenen ? er zijn verschillende beleidsdomeinen.

Daniel Bacquelaine is als minister van Pensioenen ook bevoegd voor de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Er wordt hierover een protocol afgesloten. En samen met Maggie De Block oefent hij ook de gezamenlijke voogdij uit over de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid.

Bart Tommelein oefent als staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude het gezag uit over de Sociale inlichting- en opsporingsdienst. Hij is ook bevoegd voor de wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Maar de Algemene administratie fraudebestrijding is in handen van Elke Sleurs, die als staatssecretaris de fiscale fraude bestrijdt.

Er is ook een staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging: Theo Francken. Hij oefent de voogdij uit over de Dienst voor de administratieve vereenvoudiging.

Het KB van 5 februari 2015, dat de ministeriële bevoegdheden vastelt, treedt retroactief in werking op 11 oktober 2014. De dag van de eedaflegging dus.

Bron: Koninklijk besluit van 5 februari 2015 tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden, BS 10 februari 2015