Beroepscommissie voor evaluatie gerechtspersoneel kan starten

Gerechtspersoneel dat niet akkoord is met zijn evaluatie kan voortaan beroep aantekenen bij de ?Beroepscommissie bevoegd voor de beroepen tegen het evaluatieverslag en de toegekende eindvermelding bij de evaluatie?. Eind januari kreeg de commissie haar definitieve vorm. Nu het besluit van Justitieminister Koen Geens in het Staatsblad is verschenen, kan de commissie ook effectief aan de slag. Formeel is dat vanaf 19 februari 2015, de dag van publicatie.

Voorzitter van de commissie is Beatrix Ceulemans, raadsheer bij het arbeidshof in Brussel. Philippe de Koster, advocaat-generaal bij het arbeidshof van Bergen, staat haar bij als ondervoorzitter.

Naast voorzitter en ondervoorzitter, telt de commissie nog 10 leden, waarvan er 4 zijn aangewezen door de minister van Justitie en 6 door de syndicale organisaties. Voor elk effectief lid is er een plaatsvervanger.

Werden door minister Geens aangewezen als effectief lid:

Jean Deleuze, griffier-hoofd van dienst bij het arbeidshof in Bergen;

Guy Leysen, hoofgriffier bij de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg;

Bruno Sevrin, secretaris bij het parket van het Hof van beroep in Brussel; en

Benoît Vlieghe, secretaris bij het arbeidsauditoraat van Luik.

Plaatsvervangers zijn Ann Braeckevelt (hoofdsecretaris van het auditoraat-generaal Gent), Régine Coulon (hoofdsecretaris van het arbeidsauditoraat Nijvel), Myriam De Bock (hoofdgriffier bij de arbeidsrechtbank Gent) en Patricia Fourneau (hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel Nijvel).

De leden die door de syndicale organisaties werden aangewezen, zijn:

voor de Algemene Centrale der openbare diensten: Hans Dekoster en Marianne Dereze (plaatsvervangers: Peggy Claes en André Dechany);

voor het ACV-Openbare diensten: Peter Gils en Jean Metzmacher (plaatsvervangers: Guy De Lobelle en Françoise Nyssen);

voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar ambt: Céline Hardy en Marc Vandenbroucke (plaatsvervangers: Anneliese Servais en Guy Van Cauwenberghe).

De nieuwe beroepscommissie komt er naar aanleiding van de wijzigingen aan het geldelijke statuut voor gerechtspersoneel in 2014. Sinds 1 juli 2014 werkt het gerechtspersoneel onder een nieuw statuut, naar analogie met de loopbaan van het federaal openbaar ambt. Daarin is het loon verbonden aan inzet en prestaties. Anciënniteit en het slagen voor tests verbonden aan de gecertificeerde opleidingen wegen minder zwaar door. De evaluatieregeling is gebaseerd op een functiegesprek, planningsgesprek, een evaluatieperiode van één jaar en de toekenning van een eindvermelding. Ze geldt zowel voor benoemde als contractuele personeelsleden. Ieder van hen kan bij de beroepscommissie terecht. Al gelden de bepalingen niet voor hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen die houder zijn van een mandaat wegens het specifieke karakter van hun functies. Mandaathouders oefenen immers managementfuncties uit en hun prestatiedoelstellingen zijn verschillend.

Bron: Ministerieel besluit van 30 januari 2015 tot vaststelling van de beroepscommissie bevoegd voor de beroepen tegen het evaluatieverslag en de toegekende eindvermelding bij de evaluatie, BS 19 februari 2015.

Zie ook
Wet van 10 april 2014 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het invoeren van een nieuwe geldelijke loopbaan voor het gerechtspersoneel en van een mandatensysteem voor de hoofdgriffiers en de hoofdsecretarissen, BS 10 juni 2014.
Wet van 10 april 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 25 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie, tot wijziging van de wet van 10 april 2003 tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd en tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding, BS 10 juni 2014.
Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel, BS 10 juni 2014.
Koninklijk besluit van 27 mei 2014 betreffende de evaluatie van de personeelsleden van de Rechterlijke Orde, BS 10 juni 2014.