Examen voor octrooigemachtigde start op 18 juni

Dit jaar begint het examen voor octrooigemachtigde op 18 juni. Geslaagden worden ingeschreven in het register van erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien. Wie zich - voor uitvindingsoctrooien - wil of moet laten vertegenwoordigen voor de Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE) kan enkel een beroep doen op een van de erkende gemachtigden.

18 juni

Het examen voor octrooigemachtigde start dit jaar op donderdag 18 juni.

18 juni is ook de dag waarop de bekwaamheidsproef voor EER-onderdanen begint. Wie in zijn land een beroepsbekwaamheid heeft verworven die evenwaardig is aan de vereisten die gelden voor Belgische octrooigemachtigden hoeft hier geen examen af te leggen. Er kan van hem wel gevraagd worden om een bekwaamheidsproef af te leggen. Maar dat alleen als zijn opleiding inhoudelijk op substantiële wijze verschilt van de opleiding in ons land.

Examenreglement en examenprogramma

Ook het examenreglement en het examenprogramma zijn bekendgemaakt. Het examen peilt naar de kennis over de industriële eigendom, en de uitvindingsoctrooien in het bijzonder. Het bestaat uit een schriftelijke proef, gespreid over twee opeenvolgende halve dagen, en een mondelinge proef. Alleen wie geslaagd is voor de schriftelijke proef, kan aan de mondelinge deelnemen.

Het verloop van het examen is in detail geregeld in het examenreglement.

Kandidaten die bij een vorig examen geslaagd waren voor het schriftelijk gedeelte, kunnen bij het nieuwe examen een vrijstelling krijgen voor dat deel. De kandidaat krijgt dan de punten van het vorige schriftelijke examen. Vrijstelling kan enkel op grond van het laatste examen waaraan de kandidaat heeft deelgenomen. Mits het zich situeert bij de laatste twee georganiseerde examens. De kandidaat vraagt zijn vrijstelling aan bij zijn deelnemingsaanvraag.

Inschrijvingsaanvraag

Octrooispecialisten die in het register willen komen, bezorgen - uiterlijk op 20 april 2015 - hun inschrijvingsformulier (te bekomen bij de DIE) aangetekend aan minister Kris Peeters. Hij is bevoegd voor intellectuele eigendom. De inschrijvingsaanvraag geldt meteen ook als aanvraag om aan het examen deel te nemen.

Inwerkingtreding

Het MB van 13 februari 2015 met de examendatum treedt in werking op 20 februari 2015. Het examenprogramma en het examenreglement treden op dezelfde dag in werking.

Bron: Ministerieel besluit van 13 februari 2015 tot vaststelling voor het jaar 2015 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel XI.66, § 1, 6°, van het Wetboek van economisch recht en van de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 19ter van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien, BS 20 februari 2015

Zie ook:
Wetboek van economisch recht, art. XI.66
Koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien