Tijdelijk verblijfsdocument voor derdelander met status langdurig ingezetene uit ander EU-land

Derdelanders die de status van langdurig ingezetene kregen in een ander EU-land, krijgen voortaan een tijdelijk verblijfsdocument in afwachting van een definitieve beslissing over hun verblijfsaanvraag. De behandeling van hun dossier bij Vreemdelingenzaken kan tot 7 maanden duren in complexe gevallen. Te lang om zonder papieren in ons land te vertoeven.

De vreemdelingen zullen een Attest van immatriculatie - model A ontvangen van de burgemeester van de gemeente waar ze verblijven. Dit document is in principe 4 maanden geldig. De tijd die Vreemdelingenzaken normaal gezien nodig heeft om een beslissing te nemen over een verblijfsaanvraag. Maar de termijn kan met 3 maanden verlengd worden indien nodig.

De procedure is alleen van toepassing op de verblijfsaanvragen die in België worden ingediend, bij de burgemeester van de verblijfplaats van de vreemdeling. De burgemeester (of zijn gemachtigde) is verplicht om een verblijfsonderzoek uit te voeren om na te gaan of de vreemdeling effectief op het grondgebied van zijn gemeente verblijft. Is dat niet het geval of kan de vreemdeling geen geldig paspoort voorleggen, dan weigert de burgemeester om zijn verblijfsaanvraag in overweging te nemen (via bijlage 43).

In het andere geval bezorgt hij de vreemdeling het Attest van immatriculatie - model A. Een kopie gaat naar de Dienst Vreemdelingenzaken. Wanneer die de behandeltermijn verlengt, betekent de burgemeester de beslissing aan de vreemdeling en verlengt hij het Attest van immatriculatie met 3 maanden.

Wanneer de vreemdeling uiteindelijk een verblijfsmachtiging krijgt van de Dienst Vreemdelingenzaken of indien geen enkele beslissing werd meegedeeld aan de burgemeester binnen de 7 maanden ontvangt de vreemdeling ook een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister. Vreemdelingen die geen verblijfsmachtiging krijgen ontvangen die beslissing via bijlage 42. Het Attest van immatriculatie wordt ingetrokken. Diezelfde procedure wordt toegepast wanneer de vreemdelingen niet tijdig de nodige documenten hebben ingediend.

De procedure treedt in werking op 8 maart 2015. Dat is 10 dagen na publicatie van het KB van 13 februari 2015 in het Belgisch Staatsblad. Vreemdelingenzaken laat via een bericht in datzelfde Staatsblad trouwens al weten dat het KB een nummeringsfout bevat op het niveau van bijlagen 42 en 43. Daarvoor zal binnenkort allicht een erratum verschijnen. Een eerder verschenen KB van 16 februari 2015 voegde immers al een bijlage 42 en 43 toe aan het KB van 8 oktober 1981.

Bron: Koninklijk besluit van 13 februari 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 26 februari 2015.

Bron: Bericht van de Dienst Vreemdelingenzaken met betrekking tot het koninklijk besluit van 13 februari 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 26 februari 2015.

Zie ook
Wet van 19 maart 2014 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 5 mei 2014.
Koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 27 oktober 1981. (Uitvoeringsbesluit bij de Vreemdelingenwet)