België formaliseert gratis Schengenvisum voor familieleden van EU-burgers

Familieleden van EU-burgers ontvangen het zogenaamde Schengenvisum of visum C gratis en in principe binnen de 15 dagen na aanvraag. Dat staat voortaan uitdrukkelijk in het Uitvoeringsbesluit bij de Vreemdelingenwet.

Al is de regel zelf niet nieuw. Vreemdelingenzaken past de procedure al langer zo toe. Het is immers een vereiste van Europa uit richtlijn 2004/38 om 'deze visa zo spoedig mogelijk én via een versnelde procedure kosteloos af te leveren'. Europa wil immers een duidelijk onderscheid tussen de procedures die gelden voor derdelanders die familie zijn van een EU-burger en andere derdelanders.

Het principe had ook eerder al een juridische basis in het Uitvoeringsbesluit bij de Vreemdelingenwet, maar die bepaling werd via het KB van 21 september 2011 geschrapt. De regering kiest nu echter voor duidelijkheid en voegt de regel opnieuw toe.

In haar verslag aan de Koning bij het KB van 13 februari 2015 geeft ze ook mee hoe de 15-dagenregel moet worden toegepast: algemeen geldt dat de termijn van 15 dagen pas ingaat op het ogenblik dat de aanvrager heeft bewezen dat richtlijn 2004/38/EG op hem van toepassing is. Hiervoor dient de Belgische diplomatieke of consulaire post zichzelf een aantal vragen te stellen:

Is er een EU-burger door wie de visumaanvrager rechten kan verkrijgen?

Beantwoordt de visumaanvrager aan de definitie van een familielid?

Begeleidt de visumaanvrager de EU-burger of voegt hij zich bij hem?

Gaat het om complexe gevallen, kan de termijn van 15 dagen verlengd worden. Maar dan moet dit 'naar behoren gemotiveerd worden'.

Het KB van 13 februari 20015 treedt in werking op 8 maart 2015, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 13 februari 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 26 februari 2015.

Zie ook
Vreemdelingenwet (art. 41)
Koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 27 oktober 1981. (Uitvoeringsbesluit bij de Vreemdelingenwet)