Brussel stemt in met adoptieovereenkomst

In 2008 is binnen de Raad van Europa een herziene adoptieovereenkomst tot stand gekomen. Ons land heeft die ondertekend. Brussel stemt er nu mee in. De nieuwe overeenkomst benadrukt dat adoptie van kinderen enkel kan in hun hoger belang. Onze wetgeving is al volledig in overeenstemming met de overeenkomst.

Toepassingsgebied

De herziene adoptieovereenkomst is van toepassing op de adoptie van kinderen die minderjarig zijn op het moment waarop de adoptant het adoptieverzoek indient.

Ze geldt enkel voor adopties die een afstammingsband tot stand brengen.

Belang van het kind

Adopties kunnen enkel in het hoger belang van het kind. De adoptie moet het kind een stabiel en harmonieus gezin bezorgen.

Rechtbank of administratieve overheid

Een adoptie mag alleen uitgesproken worden door een rechtbank of een administratieve overheid.

Toestemming

Het kind moet met de adoptie instemmen als het voldoende onderscheidingsvermogen heeft.

Niet alleen de moeder maar ook de vader van het kind moet met de adoptie instemmen. Ook als het kind bv. buiten het huwelijk is geboren.

Adoptie kan ook enkel maar als de echtgenoot of de geregistreerde partner van de adoptant akkoord gaat.

Partners

De overeenkomst laat adoptie door twee personen van verschillend geslacht toe. Het mag gaan om gehuwden of om mensen met een geregistreerd partnerschap. Een kind kan ook geadopteerd worden door één persoon.

De overeenkomst laat toe dat ook koppels van hetzelfde geslacht een kind adopteren. Bovendien kan adoptie ook door koppels (homo- of heteroseksuele) die samenleven in een vaste relatie, zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap. Maar elke lidstaat beslist zelf of hij die twee adoptiemogelijkheden toelaat.

Nieuwe adoptie

Nieuwe adoptie van een reeds geadopteerd kind wordt beperkt. Het kan bv. wel als de vorige adoptant is overleden of wanneer het gaat om het adoptiekind van de echtgenoot.

Herroeping en nietigverklaring adoptie

Het hoger belang van het kind moet - boven elke andere overweging - voorrang krijgen bij een herroeping of nietigverklaring van een adoptie.

Voor het kind meerderjarig is kan de adoptie enkel herroepen worden om ernstige redenen.

Minimumleeftijd adoptant

De minimumleeftijd van de adoptant moet zich situeren tussen 18 en 30 jaar. En er moet een gepast leeftijdsverschil zijn tussen de adoptant en het kind. Bij voorkeur minstens 16 jaar. Uitzonderingen kunnen.

Voorafgaande onderzoeken

Adoptie kan maar als er eerst onderzoeken zijn gebeurd naar de adoptant, het kind en zijn familie.

Het onderzoek naar onder meer de geschiktheid van de adoptant, zijn beweegredenen en de gegrondheid van de plaatsing van het kind moet altijd gebeuren vóór het kind eventueel aan de zorg van de kandidaatadoptant wordt toevertrouwd met het oog op adoptie.

De mensen die de adoptie behandelen moeten een passende opleiding krijgen. Zowel over de sociale als de juridische aspecten van adoptie.

Identiteit

De overeenkomst bevestigt het recht van het kind om zijn identiteit te kennen. Maar meteen wordt er ook gezorgd voor een evenwicht met het recht van de biologische ouders om anoniem te blijven.

Inwerkingtreding

Om in ons land in werking te kunnen treden, moeten de federale overheid en de gemeenschappen de overeenkomst goedkeuren. De goedkeuring van de Brusselse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is nu gepubliceerd. Die van Vlaanderen, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap zijn al eerder gepubliceerd. Het is nu nog wachten op de publicatie van de goedkeuring door het federaal parlement. Die goedkeuring is al gestemd, maar nog niet gepubliceerd.

Bron: Herzien Europees Verdrag inzake adoptie van kinderen, gedaan te Straatsburg op 27 november 2008

Bron: Ordonnantie van 26 februari 2015 houdende instemming met de (Herziene) Europese Overeenkomst inzake de adoptie van kinderen, gedaan te Straatsburg op 27 november 2008, BS 3 maart 2015