Inkomensgrenzen voor gepensioneerden in overheidssector die bijverdienen

Gepensioneerden kunnen in bepaalde gevallen onbeperkt bijverdienen. Zijn de voorwaarden daartoe niet vervuld, dan gelden er wel nog inkomensgrenzen. Die bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. In 2014 is dat voor het eerst gebeurd.

Voor het zelfstandigenpensioen en het werknemerspensioen werden de jaarbedragen eerder al bekendgemaakt. Met een bericht in het Staatsblad van 5 maart 2015 doet de FOD Sociale Zekerheid nu hetzelfde voor de pensioenen van de overheidssector. Het gaat om dezelfde overzichtstabel.

Met ingang van 1 januari 2015

De FOD Sociale Zekerheid verwijst naar verschillende bepalingen binnen de 'regeling van de cumulatie van pensioenen van de overheidssector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen'.

Concreet: de jaarbedragen worden gewijzigd met ingang van 1 januari 2015. Het bericht bevat een overzichtstabel met telkens een verwijzing naar de bijhorende bepalingen van de programmawet waarin de cumulatieregeling aan bod komt.

De aanpassing gebeurt in functie van het indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden van het derde trimester. De nieuwe bedragen zijn gelijk aan de basisbedragen vermenigvuldigd met het nieuw indexcijfer (108,90) en gedeeld door de startindex (105,79).

Inkomensgrenzen bij cumulatie van pensioen met beroepsactiviteit (bedragen in euro, geldig sinds 1 januari 2015, verschillende pensioenstelsels).

  Vóór wettelijke pensioenleeftijd Vóór wettelijke pensioenleeftijd Na wettelijke pensioenleeftijd   RP of RP+OP OP RP/OP/RP+OP Activiteit als werknemer, mandaat, ambt of post (bruto jaarbedrag)       Zonder kinderlast 7.793 18.144 22.509 Met kinderlast 11.689 22.680 27.379 Activiteit als zelfstandige (netto jaarbedrag, na aftrek van beroepskosten en -verliezen)       Zonder kinderlast 6.234 14.515 18.007 Met kinderlast 9.351 18.144 21.903 (RP: rustpensioen - OP: overlevingspensioen)

Bij de gelijktijdige of achtereenvolgende uitoefening van verscheidene beroepsactiviteiten bekijkt men het totaal van de beroepsinkomsten als zelfstandige, en van 80% van de beroepsinkomsten als werknemer en de beroepsinkomsten uit iedere andere activiteit.

Let op! De voorwaarden om onbeperkt bij te verdienen, werden begin dit jaar verder versoepeld. Gepensioneerden die 65 jaar zijn, mogen onbeperkt bijverdienen. Onbeperkt bijverdienen is ook mogelijk voor gepensioneerden die nog geen 65 zijn, maar een loopbaan bewijzen van 45 jaar. Die aanpassingen werden doorgevoerd in het pensioenstelsel voor werknemers en zelfstandigen, maar (nog) niet voor de pensioenen in de overheidssector.

Bron: Bericht betreffende de indexering van de jaarbedragen bedoeld in de artikelen 78, 80, 82, 85 en 86 van de programmawet van 28 juni 2013, BS 5 maart 2015

Zie ook:
? Bericht betreffende de indexering van de jaarbedragen bedoeld in de artikelen 78, 80, 82, 85 en 86 van de programmawet van 28 juni 2013, BS 7 februari 2014 (bedragen 2014)
? Programmawet van 28 juni 2013, BS 1 juli 2013 (art. 75-102 PW)
? Ministerieel besluit van 20 februari 2015 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 107, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 25 februari 2015
? Ministerieel besluit van 11 december 2014 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 19 december 2014