Ziekteverzekering: inkomensgarantie-uitkering voor vrijwillig deeltijdse werknemer die werk hervat

De vrijwillig deeltijdse werknemer kan bij volledige werkloosheid halve uitkeringen krijgen voor de uren waarop hij gewoonlijk tewerkgesteld was. Bij een werkhervatting met een arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid kan hij slechts aanspraak maken op een inkomensgarantie-uitkering (IGU) voor de uren van volledige werkloosheid.

Die regel is met ingang van 1 juli 2013 in het werkloosheidsbesluit van 25 november 1991 geschreven. De vrijwillig deeltijdse werknemer die het werk deeltijds hervat, heeft dus recht op een IGU die wordt berekend in functie van de deeltijdse uitkering die de werkloze ontving vóór de werkhervatting.

Het KB op de geneeskundige verzorging en uitkeringen wordt nu afgestemd op die manier van werken. Dat gebeurt door een verwijzing in te lassen naar het betreffende artikel uit de werkloosheidsreglementering, namelijk: 'de vrijwillig deeltijds werknemer bedoeld in artikel 104, § 1bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering'.

Die categorie van werknemers wordt ingevoegd. Maar verder blijven de regels ongewijzigd. Zo heeft men het nog steeds over een arbeidsongeschiktheidsuitkering in functie van het bedrag van de inkomensgarantie-uitkering die niet werd verleend door de uitbetalingsinstelling van de werkloosheidsuitkeringen gelet op hun arbeidsongeschiktheid. Er is ook de uitkering voor borstvoedingspauze die net als voordien enkel wordt berekend op het loon dat voortvloeit uit hun activiteit voor de periode waarin zij het recht op de inkomensgarantie-uitkering behouden.

Het spreekt voor zich dat het wijzigings-KB van 22 februari 2015 ook in werking treedt op 1 juli 2013.

Bron: Koninklijk besluit van 22 februari 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 10 maart 2015

Zie ook:
? Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 31 juli 1996 (art. 242, § 2 van het KB op geneeskundige verzorging en uitkeringen)
? Koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 31 december 1991 (artikel 104, § 1bis van het werkloosheidsbesluit)