Boorbedrijf moet niet langer rechtspersoon zijn

De Vlaamse regering schrapt één van de twee erkenningscriteria voor boorbedrijven. En dit vanaf 22 maart aanstaande. Kandidaten hoeven dan niet langer een rechtspersoon te zijn. Dat betekent dat erkende boorbedrijven dan ook natuurlijke personen kunnen zijn, feitelijke verenigingen of bepaalde overheidsinstellingen, zoals een intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid.

Het tweede erkenningscriterium blijft ongewijzigd: elk bedrijf dat erkend wil worden als boorbedrijf moet per operationeel boortoestel een natuurlijke persoon in dienst hebben met een attest van opleiding, of met minstens 3 jaar ervaring.

Uiteraard moeten de kandidaten ook voldoen aan de algemene erkenningsvoorwaarden uit het 'Vlaams Reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu' (Vlarel), zoals: niet strafrechtelijk veroordeeld zijn voor milieudelicten in de 3 jaar voor het indienen van de erkenningsaanvraag.

Voor de behandeling van zijn erkenningsaanvraag betaalt een kandidaat-boorbedrijf in 2015 een eenmalige retributie van 534 euro voor een erkenning in een eerste discipline, en 133 euro extra voor elke bijkomende discipline. Voor het toezicht op de erkenning is er een jaarlijkse retributie verschuldigd. Die bedraagt voor 2015 eveneens 534 euro voor een eerste discipline en 133 euro per bijkomende discipline.

Boorbedrijven vormen binnen Vlarel een aparte groep, naast de milieudeskundigen, de milieutechnici, de milieucoördinatoren en milieuverificatoren, de opleidingscentra, de laboratoria en de bodemsaneringsdeskundigen. Boorbedrijven kunnen een erkenning krijgen in 5 disciplines:

bemalingen en draineringen;

andere grondwaterwinningen;

stabiliteitsboringen en geotechnische boringen;

verticale boringen; en

andere boringen.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2015 tot wijziging van het VLAREL met betrekking tot de bijzondere erkenningsvoorwaarden van boorbedrijven, BS 12 maart 2015.