Beschermingsstatuut toegankelijk voor alle NBMV

Vanaf 26 maart mogen niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) het bijzonder beschermingsstatuut ook aanvragen wanneer er andere beschermings- of verblijfsprocedures hangende zijn. Tot dan is de procedure alleen toegankelijk voor jongeren die in ons land geen asiel hebben aangevraagd (of die uitgeprocedeerd zijn) en verder ook geen enkele andere beschermings-, of verblijfsprocedure hebben opgestart.

Het verbod om procedures te cumuleren, zorgt in de praktijk echter voor problemen. Een NBMV van wie na een lange behandelingstermijn de asielaanvraag wordt afgewezen, komt vaak te laat om nog bescherming aan te vragen onder het bijzonder statuut. Jongeren die hier al een hele tijd verblijven en geïntegreerd zijn, lopen daardoor het risico om alsnog te worden uitgewezen vanaf hun 18e verjaardag. De wetgever wil dit in de toekomst vermijden en heft het cumulverbod op.

Op die manier wordt de bescherming van de jongeren gegarandeerd. Al zorgt het er uiteraard niet voor dat ook ieder van hen verblijfsrecht zal krijgen. Uit de parlementaire bespreking van het wetsontwerp blijkt dat de maatregel in de praktijk betrekking heeft op ongeveer 1400 minderjarigen. Volgens het bijzonder beschermingsstatuut krijgen de jongeren die niet kunnen worden herenigd met de ouders of waarvoor hereniging niet is aangewezen, na maximaal 3 jaar een definitief verblijfsrecht in België. Tot ze 18 jaar zijn genieten ze verblijfsrecht en bescherming, met opvang en begeleiding. Met aan hun zijde een voogd die hun belangen behartigt. In mei 2014 werd het statuut nog uitgebreid naar Europese NBMV.

De wetgever volgt hiermee de regels die nu al gelden voor volwassen kandidaat-vluchtelingen. Zij mogen al langer meerdere procedures tegelijk inleiden.

De wet van 25 februari 2015 treedt in werking op 26 maart, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Wet van 25 februari 2015 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van [vreemdelingen], BS 16 maart 2015.

Zie ook
Vreemdelingenwet. (art. 61/15)