Fiscale aftrek woning: instellingen en verzekeraars moeten nog 'oude' attesten uitreiken voor aj. 2015

Vanaf het aanslagjaar 2015 werd het stelsel van de fiscale voordelen voor hypothecaire en niet-hypothecaire leningen en voor individuele levensverzekeringscontracten (die al dan niet dienen tot wedersamenstelling van een lening) grondig hervormd (wet van 8 mei 2014).

Voortaan kunnen de interesten en/of de kapitaalaflossingen enerzijds, en de levensverzekeringspremies anderzijds, recht geven op een gewestelijke belastingvermindering, op een gewestelijk belastingkrediet, en/of op een federale belastingvermindering.

Om van sommige van deze belastingverminderingen te kunnen genieten, moet de belastingplichtige 'attesten' kunnen voorleggen of ter beschikking houden van de FOD Financiën. De minister van Financiën bepaalt de vorm van deze attesten. De instelling die de lening heeft toegestaan en/of de verzekeraar reiken ze uit aan de belastingplichtige.

Voor het aanslagjaar 2015 (kalenderjaar 2014) moeten de instellingen en verzekeraars nog de bestaande basis- en betalingsattesten en de bijhorende richtlijnen gebruiken. De attesten zijn immers nog niet aangepast aan de recentste wetswijzigingen.
Aangezien het slechts om een formele aanpassing van deze modelattesten en de daarbij horende richtlijnen gaat (verwijzingen naar de wettelijke bepalingen), zonder inhoudelijke wijzigingen, heeft de belastingadministratie om praktische en organisatorische redenen beslist om die aanpassingen pas vanaf het aanslagjaar 2016, d.w.z. voor de basis- en betalingsattesten m.b.t. het kalenderjaar 2015, aan te brengen.

De belastingadministratie publiceerde tot nog toe 4 berichten in het Belgisch Staatsblad, met daarin modelattesten en richtlijnen voor de uitreiking en het gebruik ervan:

het bericht van 9 november 2006 tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door de ververzekeraars m.b.t. individuele levensverzekeringscontracten waarvan de premies kunnen recht geven op de aftrek voor enige woning of op een belastingvermindering, met een model van: eenmalig ?basisattest individuele levensverzekering?, en jaarlijks ?betalingsattest individuele levensverzekering?;

het bericht van 9 november 2006 tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door de instellingen die hypothecaire leningen toestaan waarvan de interesten en kapitaalaflossingen kunnen recht geven op de aftrek voor enige woning of waarvan de kapitaalaflossingen recht kunnen geven op een belastingvermindering, met een model van: eenmalig ?basisattest hypothecaire lening?, jaarlijks ?betalingsattest hypothecaire lening?; Beide attesten mogen ook uitgereikt worden bij een herfinancieringslening;

het bericht van 28 december 2009 tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door instellingen die hypothecaire leningen toestaan waarvan de interesten en kapitaalaflossingen recht kunnen geven op de aftrek voor enige woning of waarvan de kapitaalaflossingen recht kunnen geven op een belastingvermindering en waarvan de interesten recht kunnen geven op de in artikel 145(24), § 3 van het WIB 1992 bedoelde vermindering voor interesten die betrekking hebben op leningen ter financiering van energiebesparende uitgaven, met daarin: een eenmalig ?basisattest hypothecaire lening?, en een jaarlijks ?betalingsattest hypothecaire lening?.

het bericht van 28 december 2009 tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door kredietgevers die leningovereenkomsten toestaan waarvan de interesten recht kunnen geven op de in artikel 145(24), § 3 van het WIB 1992 bedoelde vermindering voor interesten die betrekking hebben op leningen ter financiering van energiebesparende uitgaven maar waarvan noch de interesten en kapitaalaflossingen recht kunnen geven op de aftrek voor enige woning, noch de kapitaalaflossingen recht kunnen geven op een belastingvermindering, met daarin: een ?basisattest leningovereenkomst bestemd voor de financiering van energiebesparende uitgaven?, en een ?betalingsattest leningovereenkomst bestemd voor de financiering van energiebesparende uitgaven?. Deze attesten mogen ook uitgereikt worden bij een herfinancieringslening.

De belastingadministratie zal de aangepaste berichten, die in principe vanaf aanslagjaar 2016 in werking zullen treden, later publiceren in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Bericht aan de instellingen die leningen (zowel hypothecaire als niet-hypothecaire) toestaan en aan de verzekeraars die individuele levensverzekeringen afsluiten (al dan niet dienend tot waarborg of wedersamenstelling van een lening), waarvan de interesten en/of de kapitaalaflossingen enerzijds, en de premies anderzijds, recht kunnen geven op een gewestelijke belastingvermindering en/of op een federale belastingvermindering krachtens het WIB 1992 zoals het van toepassing is vanaf aanslagjaar 2015, BS 18 maart 2015.

Zie ook:
Wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, BS 28 mei 2014; err., BS 27 januari 2015 - art. 13 , art. 15 , art. 72 , art. 105 en art. 107