Meer tijd om terugbetaling te vragen van kosten verbonden aan werkstraf

Gemeenten, provincies, gemeenschappen, gewesten, openbare diensten van de Staat, vzw?s en stichtingen met sociaal, wetenschappelijk of cultureel oogmerk waarbinnen een werkstraf en dienstverlening wordt uitgevoerd, krijgen meer tijd om hun aanvraag in te dienen voor de terugbetaling van de kosten verbonden aan de werkstraf. De schuldvorderingen moeten voortaan vóór 1 juli van het jaar volgend op het prestatiejaar bij de FOD Justitie toekomen.

De oorspronkelijke deadline van 1 maart bleek voor de meeste prestatieplaatsen niet haalbaar. De opmaak van de vordering en het verzamelen van de nodige rechtvaardigingsstukken vragen meer tijd dan initieel werd geschat. Door de deadline te verschuiven krijgen de prestatieplaatsen dus wat meer ademruimte. Weet immers dat prestatieplaatsen die geen schuldvordering indienen ook geen terugbetaling zullen ontvangen.

Ze moeten zelf het initiatief nemen. Op de vordering geven ze het bedrag aan dat de FOD hen verschuldigd is. Herinner dat hierbij alleen de kosten in aanmerking komen die gemaakt zijn op basis van ondertekende overeenkomsten werkstraf of dienstverlening vanaf 1 januari 2014. Per werkgestrafte gaat het om een forfaitair bedrag van 50 euro. Maar wanneer na controle van alle stukken blijkt dat de werkelijk gemaakte kosten lager zijn dan dit forfaitaire bedrag, moet de organisatie het teveel betaalde bedrag terugbetalen.

Het MB van 16 maart 2015 treedt in werking op 30 maart 2015, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Ministerieel besluit van 16 maart 2015 tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juni 2014 tot bepaling van de terugbetaling en het model van schuldvordering bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 2007 betreffende de terugbetaling door de Federale Overheidsdienst Justitie van de kosten in het kader van de uitvoering van de werkstraf en de dienstverlening, BS 20 maart 2015.

Zie ook
Ministerieel besluit van 24 juni 2014 tot bepaling van de terugbetaling en het model van schuldvordering bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 2007 betreffende de terugbetaling door de Federale Overheidsdienst Justitie van de kosten in het kader van de uitvoering van de werkstraf en de dienstverlening, BS 11 juli 2014.