Vlaamse overheid regulariseert gesubsidieerde contractuelen op 1 april

Het stelsel van de gesubsidieerde contractuelen - gesco's in het jargon - is een tewerkstellingsmaatregel uit de jaren tachtig die via subsidiëring de tewerkstelling van bepaalde categorieën van werknemers bij plaatselijke besturen bevordert.

Maar het stelsel dooft uit en wordt steeds minder gebruikt als activeringsmaatregel voor werkzoekenden. Vandaar dat de Vlaamse Regering er nu voor kiest om vanaf 1 april 2015 een regularisatie door te voeren bij de zogenaamde 'contingentgesco's'. Dat zijn gesco's die tewerkgesteld zijn met een contingentovereenkomst.

Plaatselijk bestuur krijgt regularisatiepremie

Regularisatie betekent dat de bijzondere regeling voor gesco's en de tegemoetkomingen voor de plaatselijke besturen die die gesco's aanwerven, verdwijnen.

De lopende contingentovereenkomsten tussen het Vlaamse Gewest en de plaatselijke besturen worden stopgezet. Zo'n overeenkomsten worden afgesloten tussen de minister en het plaatselijk bestuur bij de aanwerving van gesco's met premies.

Het regularisatiebesluit van 27 februari 2015 zorgt er wel voor dat het plaatselijk bestuur een premie krijgt om de regularisatie te vergoeden.

De regularisatiepremie (Pp) is gelijk aan 95% x (A+B), met:

A: de som van de loonpremies die tijdens het refertejaar 2013 werden toegekend aan het plaatselijke bestuur voor de effectieve of daarmee gelijkgestelde tewerkstelling van gesco?s;

B: de som van de doelgroepverminderingen voor gesco?s die tijdens het refertejaar 2013 werden toegekend aan het plaatselijk bestuur voor de effectieve of daarmee gelijkgestelde tewerkstelling van gesco?s.

De regularisatiepremie wordt verrekend op basis van de wijziging aan het toegekende contingent tijdens 2013 en 2014, voor zover die het gevolg is van een door de minister van Werk goedgekeurde onderlinge overheveling van gesco's tussen plaatselijke besturen.

De minister stelt de regularisatiepremie vast en brengt het plaatselijk bestuur op de hoogte met een brief. Daarna zal het departement Werk en Sociale Economie de premie halfjaarlijks uitbetalen in twee gelijke delen.

Het eventueel verschuldigd saldo wordt verrekend bij de tweede halfjaarlijkse betaling van de regularisatiepremie. Het saldo is het verschil tussen de som van de uitgekeerde voorschotten enerzijds, en het subsidiebedrag voor 2014 en het eerste kwartaal 2015 anderzijds.

In werking

Het besluit van 27 februari 2015 treedt in werking op 1 april 2015.

Let op! Voor personeelsleden die vóór 1 april in dienst zijn getreden als gesco kan het plaatselijk bestuur (of de daarmee juridisch of economisch verbonden entiteit) geen doelgroepverminderingen krijgen. Men verwijst hier naar de relevante artikelen uit het KB op de harmonisering van de bijdrageverminderingen, en naar de incentives ? opgenomen in een KB van 19 december 2001 ? bij de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015 houdende regularisatie van de gesubsidieerde contractuelen die zijn tewerkgesteld met een contingentovereenkomst als vermeld in artikel 1, 12°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen, BS 25 maart 2015

Zie ook:
? koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van et Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, BS 6 juni 2003 (Artikel 14 en 28/11 van het KB op de harmonisering van de verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen)
? Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen, BS 23 december 1993
? Koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden, BS 12 januari 2002