Voorafbetalingen aanslagjaar 2016: jaarlijks bericht in het Staatsblad

De belastingadministratie heeft haar bericht over de voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2016 (inkomsten 2015) in het Belgisch Staatsblad van 31 maart 2015 gepubliceerd.

Vermeerderingspercentage

Het gemiddelde vermeerderingspercentage voor wie in 2015 (aj. 2016) te weinig of niet voorafbetaalt, is 1,125%.
N.v.d.r.: de belastingadministratie specificeert dat de vermeerdering ook van toepassing is op de fairnesstax (art. 219ter, WIB 1992).

Wanneer storten?

Voor het aanslagjaar 2016 moeten de voorafbetalingen gebeuren:

voor het eerste kwartaal (VA 1): uiterlijk op 10 april 2015;

voor het tweede kwartaal (VA 2): uiterlijk op 10 juli 2015;

voor het derde kwartaal (VA 3): uiterlijk op 12 oktober 2015;

voor het vierde kwartaal (VA 4): uiterlijk op 21 december 2015.

Voordelen

Het bedrag van de voordelen die aan de trimestriële voorafbetalingen zijn verbonden, is voor het aanslagjaar 2016 gelijk aan de som van volgende producten:

bedrag van VA 1 x 1,50%;

bedrag van VA 2 x 1,25%;

bedrag van VA 3 x 1,00%;

bedrag van VA 4 x 0,75%.

Het gemiddelde van deze vier percentages is gelijk aan het tarief van de vermeerdering, nl. 1,125%.

Bonificatie

Naast voorafbetalingen om belastingvermeerdering te vermijden, zijn er ook de voorafbetalingen die recht geven op een belastingvermindering of bonificatie.

Een bonificatie of belastingvermindering wordt verleend aan natuurlijke personen die de tot 106% verhoogde totale belasting, verminderd met de voorheffingen, de andere verrekenbare bestanddelen (FBB) en de voorafbetalingen die nodig zijn om een belastingvermeerdering te vermijden, bij wijze van voorafbetaling voldoen.
Indien hun belastbare inkomsten, inkomsten met vermeerdering omvatten, worden de voorafbetalingen (te beginnen met de oudste) bij voorrang gebruikt om die vermeerdering te vermijden. Enkel het saldo komt in aanmerking voor het verlenen van een eventuele bonificatie.

De belastingplichtige kan uiteraard vrij het bedrag bepalen dat hij vooraf wenst te betalen. De belastingadministratie raadt aan om ieder kwartaal één vierde van het vermoedelijke belastingsupplement te storten.

De percentages voor de berekening van de bonificaties voor het aanslagjaar 2016 bedragen de helft van de vermeerderingspercentages:

bedrag van VA 1 x 0,75%;

bedrag van VA 2 x 0,63%;

bedrag van VA 3 x 0,50%;

bedrag van VA 4 x 0,38%.

Vennootschappen met gebroken of verkort boekjaar

Voor vennootschappen waarvan het boekjaar niet samenvalt met het kalenderjaar en voor vennootschappen waarvan het boekjaar minder dan 12 maanden bedraagt, gelden speciale regels.

Gemeenschappelijke aanslag

Wanneer er een gemeenschappelijke aanslag op naam van beide 'echtgenoten' (gehuwden of wettelijk samenwonenden) wordt gevestigd, dan wordt de vermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen berekend per echtgenoot en op basis van de eigen inkomsten van elke echtgenoot (volledige decumul) (art. 2, § 1, 2° en 3°, WIB 1992). Ook de bonificatie voor voorafbetaling wordt op deze manier berekend.

Dit betekent dat iedere echtgenoot ook in 2015 (aj. 2016) persoonlijk zijn voorafbetalingen zal moeten doen. Het 'Ontvangkantoor Voorafbetalingen' vraagt aan al wie voor de eerste keer een persoonlijke voorafbetaling wil doen, om in de zone 'mededeling' het ondernemingsnummer te vermelden (ondernemingsnummer als btw-plichtige of werkgever), of er de vermelding 'nieuw' op te nemen, gevolgd door het rijksregisternummer (geen ondernemingsnummer).

Een echtgenoot die een deel van zijn winst of zijn baten aan de meewerkende echtgenoot toekent en die te veel heeft voorafbetaald, mag dat teveel nog wel gebruiken om een belastingvermeerdering bij de meewerkende echtgenoot te vermijden (art. 86 en art. 157, WIB 1992).

Rekeningnummers

De voorafbetalingen moeten vóór elke vervaldatum gestort of overgeschreven worden op één van volgende rekeningnummers van het Ontvangkantoor Voorafbetalingen, North Galaxy, Toren A, Koning Albert II-laan 33 bus 42, 1030 Brussel, tel. 0257/640.40, fax 0257/995.10:

voor de vennootschappen: op rekening IBAN: BE20 6792 0023 3056 en BIC: PCHQ BEBB van het ?Ontvankantoor Voorafbetalingen ? Vennootschappen?;

voor de natuurlijke personen: op rekening IBAN: BE07 6792 0023 4066 en BIC: PCHQ BEBB van het ?Ontvangkantoor Voorafbetalingen ? Natuurlijke personen?.

Omdat er een paar werkdagen kunnen verlopen tussen de betalingsopdracht en de uitvoering ervan, beveelt de belastingadministratie aan om niet te wachten tot de vervaldag om te betalen.

Opgelet ! Betalingen die na de vervaldatum bij het 'Ontvangkantoor Voorafbetalingen' toekomen, worden automatisch voor de volgende periode geboekt.

Bron: Algemene administratie van de Fiscaliteit. Inkomstenbelastingen. Voorafbetalingen. Aanslagjaar 2016, BS 31 maart 2015.

Zie ook:
- Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) - art. 157 tot art. 168, art. 175 tot art. 177, art. 218, art. 243, art. 246, eerste lid, 1° en tweede lid en art. 463bis.
- Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 1992 (KB/WIB 1992) - art. 64 tot art. 71, art. 139, § 3 en art. 142, § 1.
- Algemene administratie van de Fiscaliteit. Inkomstenbelastingen. Voorafbetalingen. Aanslagjaar 2015, BS 2 april 2014.