Vlaanderen fuseert beleidsdomeinen Bestuurszaken en Kanselarij

Op 1 april 2015 is het fusiebesluit gepubliceerd dat het beleidsdomein 'Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR)' samenvoegt met het beleidsdomein 'Bestuurszaken (BZ)'.
Samen vormen ze het nieuwe beleidsdomein 'Kanselarij en Bestuur (KB)'.

De fusie krijgt onmiddellijk uitwerking en heeft onder meer een impact op het gelijkekansen- en het integratiebeleid, op het onteigeningsrecht en het team Vlaamse Bouwmeester, op het Rampenfonds, en op de Dienst van de Bestuursrechtscolleges, waarin het vroegere Milieuhandhavingscollege en de Raad voor Vergunningsbetwistingen zijn opgenomen.

De taken in verband met het Rampenfonds, het justitieel beleid en het onteigeningsrecht zijn nieuwe taken, die voortvloeien uit de Zesde Staatshervorming.

Uitgebreid takenpakket

Het ministerie 'Kanselarij en Bestuur' wordt bevoegd voor:

het algemeen regeringsbeleid;

de bestuurszaken; én

het gelijkekansen- en integratiebeleid.

Het algemeen regeringsbeleid bestaat uit:

de algemene leiding van de relaties met andere overheden;

het ?beleid op regeringsniveau voor maatschappelijk gerichte beleidsinitiatieven of organisatiegerichte items die beleidsdomeinen overstijgen?. Zoals: publiek-private samenwerking, gewestelijke aspecten van overheidsopdrachten en erkenning van de aannemers, onteigening van algemeen nut, duurzame ontwikkeling, coördinatie van het beleid m.b.t. Brussel-Hoofdstad en de Vlaamse Rand rond Brussel, staatshervorming en institutionele aangelegenheden, en audit van de lokale besturen en van de Vlaamse administratie;

het justitieel beleid omvat de deelname aan het algemeen beleid inzake strafrecht, en de ondersteuning van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges; en

de financiële tegemoetkoming n.a.v. schade veroorzaakt door algemene rampen.

'Bestuurszaken' omvat o.m.:

het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling in de Vlaamse administratie;

het algemeen beleid inzake de facilitaire dienstverlening en het vastgoedbeheer van de Vlaamse administratie;

het e-government; en

de uitbouw van een geografische informatiestructuur.

Het 'gelijkekansen- en integratiebeleid' focust dan weer op:

de genderproblematiek, de holebi?s, toegankelijkheid en handicap; en

het onthaal en de integratie van inwijkelingen.

Organisatie

Het beleidsdomein telt na de fusie 2 departementen, 1 orgaan met een uniek statuut - DBRC -, 5 agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid, en 7 agentschappen mét rechtspersoonlijkheid. Namelijk:

het departement ?Kanselarij en Bestuur?;

het departement ?Informatie Vlaanderen?;

de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC);

de agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid: Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR); Audit Vlaanderen; Agentschap Overheidspersoneel (AgO), dat tot nu officieel het ?Agentschap voor Overheidspersoneel? was; ?agentschap Facilitair Bedrijf' (FB). Dit agentschap ontstaat uit een fusie van het huidige Agentschap voor Facilitair Management (AFM) met e-government- en informatiediensten m.u.v. het archiefbeheer dat doorschuift naar het nieuwe departement Informatie Vlaanderen; Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), dat tot nu ?agentschap voor Binnenlands bestuur? heette; en

de agentschappen mét rechtspersoonlijkheid: Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (Agiv); Vzw de Rand; Muntpunt; Toegankelijk Vlaanderen (Toevla); Jobpunt Vlaanderen; Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel (Vlaanderen connect.); en Agentschap Integratie en Inburgering.

De Sociaal-Economische Raad Vlaanderen (Serv) en de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (Vlabest) fungeren als strategische adviesraden voor dit beleidsdomein.

Eerste stap in herstructureringsproces

Het departement Kanselarij en Bestuur krijgt er de nieuwe bevoegdheden inzake Rampenfonds, justitieel beleid en onteigeningsrecht bij. Hier worden ook de Dienst van de Gouverneurs, en de diensten Wetsmatiging en Juridische Geschillen ondergebracht. Net als de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming.

Het team Vlaamse Bouwmeester wordt bij dit departement geplaatst tot er een definitieve beslissing komt over de oprichting van het Vlaamse Bouwmeesterscollege.

De Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) zal naar het departement Kanselarij en Bestuur overgeheveld worden na de oprichting bij decreet van de Vlaamse Statistische Autoriteit.

Het nieuwe departement Informatie Vlaanderen zal nog omgevormd worden tot een Agentschap Informatie Vlaanderen, waarin het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (Agiv) zal worden opgenomen, net als de Vlaamse Infolijn. Het agentschap zal ook instaan voor het e-government en het archiefbeleid.

De Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) krijgt een uniek statuut. DBRC wordt een aparte entiteit, op hetzelfde niveau als een departement of agentschap, maar met respect voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. DBRC geeft immers administratieve en inhoudelijke ondersteuning aan de Vlaamse administratieve rechtscolleges en die functioneren autonoom, los van de Vlaamse regering.

Bij de agentschappen krijgen het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) en het agentschap Facilitair Bedrijf (FB) er taken bij. Zo wordt FB o.m. bevoegd voor de adviesverlening inzake overheidsopdrachten en voor de beleidsvoering rond het e-procurementprogramma.

Volgende stap?

Het is de bedoeling om te evolueren naar:

1 departement Kanselarij en Bestuurszaken;

met 5 interne agentschappen ? zonder de studiedienst SVR, maar mét het nieuwe agentschap Informatie Vlaanderen. Dus: Agentschap Overheidspersoneel; Agentschap Binnenlands Bestuur; Facilitair Bedrijf; Audit Vlaanderen; en Informatie Vlaanderen;

met nog slechts 5 externe agentschappen ? zonder Agiv of Jobpunt Vlaanderen: Inburgering en Integratie; Vlaanderen Connect; Vzw de Rand; Muntpunt; en Toegankelijk Vlaanderen; en

DBRC.

De strategische adviesraad Vlabest zou opgeheven worden.

Van 13 naar 11 beleidsdomeinen?

De Vlaamse overheid was tot nu opgedeeld in 13 beleidsdomeinen. Na de fusie van DAR en BZ blijven er nog 12 over.

Later op het jaar zullen ook nog Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) en Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) fuseren tot één beleidsdomein 'Omgeving'.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015 betreffende de omvorming van de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Bestuurszaken tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur, BS 1 april 2015.

Zie ook:

Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, BS 22 september 2005 (Organisatiebesluit).

?Regeerakkoord 2014-2019?, Vlaamse Regering (met in bijlage een ?Nieuw organogram Vlaamse overheid?).

?Fusiebesluit oprichting beleidsdomein Kanselarij en Bestuur goedgekeurd?, Departement Bestuurszaken.